UBITEKEREZAHO IKI?

Ni iyihe mpano iruta izindi Imana yaduhaye?

Bibiliya igira iti “Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze Umwana wayo w’ikinege.”Yohana 3:16.

Iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi isobanura impamvu Imana yohereje Yesu ku isi kugira ngo adupfire n’uko twagaragaza ko duha agaciro iyo mpano.