UMUNTU agira ubwonko bungahe? Uramutse uvuze ko agira ubwonko bumwe, ntiwaba wibeshye. Ariko burya, mu nda y’umuntu haba urwungano rw’imyakura rukora nk’ubwonko. Iyo myakura ikorana mu buryo buhambaye, ku buryo abahanga muri siyansi bayise “ubwonko bwa kabiri.” Iyo myakura ntiba mu mutwe, ahubwo iba mu nda.

Umubiri wacu ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo twariye bivemo ingufu dukeneye, kandi ibyo bisaba ko ibice byawo bikorana neza. Ni yo mpamvu imirimo myinshi irebana n’igogorwa ry’ibiryo, ubwonko bwo mu mutwe buyiharira ubwo bwonko bwa kabiri buba mu nda.

Nubwo ubwonko bwo mu nda ari buto cyane ugereranyije n’ubwo mu mutwe, na bwo burahambaye cyane. Ugereranyije, ubwo bwonko bwa kabiri bugizwe n’imyakura iri hagati ya miriyoni 200 na miriyoni 600. Iyo myakura ikorana mu buryo butangaje, iri mu bigize urwungano ngogozi. Abahanga muri siyansi bavuga ko iyo myakura iramutse iba mu bwonko bwo mu mutwe, yaba ari myinshi cyane. Hari igitabo cyagize kiti “iyo urwungano ngogozi rwikorera imirimo, ruyikora neza kandi ntihagire ikibazo kivuka.”—The Second Brain.

URUGANDA RUKORERA MU NDA

Kugira ngo ibyo twariye bigogorwe, bikenera ibintu byo mu rwego rwa shimi byivanga, bigakorwa mu gihe bikenewe kandi bikajya ahabigenewe. Porofeseri Gary Mawe yavuze ko urwungano ngogozi ari nk’uruganda rukomeye. Ibyo bintu bihambaye bikorerwa mu nda birenze ubwenge. Urugero, mu mara habamo ingirabuzimafatizo zishinzwe kumenya ibintu byo mu rwego rwa shimi biba biri mu byo twariye. Ibyo bituma umubiri umenya imisemburo ugomba kuvubura, kugira ngo isye ibyo twariye, maze ubikoreshe. Nanone ubwo bwonko bwo mu nda bugira uruhare rw’ingenzi, kuko bugenzura aside n’ibindi bintu biba mu byokurya, bityo bukamenya uko imisemburo ikenewe mu igogorwa ry’ibiryo igomba kuba ingana.

Inzira ibyokurya binyuramo ngo bigogorwe, imeze nk’uruganda ruyoborwa n’ubwo bwonko bwa kabiri. Ubwo bwonko buyobora ibyokurya mu rwungano ngogozi, hanyuma imitsi ikagenda isa n’ibikamura. Uburyo iyo mitsi ikora n’imbaraga ikoresha, bigenda bitandukana bitewe n’ibikenewe, kugira ngo igogora rikorwe neza.

Nanone ubwo bwonko bwa kabiri ni bwo bushinzwe umutekano w’ibyinjira mu nda. Hari igihe mu byo turya haba harimo mikorobe zangiza. Ni yo mpamvu ingirabuzimafatizo ziri hagati ya 70 na 80 ku ijana zishinzwe kurinda indwara, ziba mu nda. Iyo umuntu ariye ibyokurya birimo mikorobe zangiza, ubwo bwonko burazisohora, umuntu akaba yahitwa cyangwa akaruka.

UKO UBWONKO BWOMBI BUKORANA

Nubwo buri bwonko bukora ukwabwo, bufite ukuntu buhora buhana amakuru. Urugero, ubwonko bwo mu nda  buvubura imisemburo ituma ubwonko bwo mu mutwe bumenya ko umuntu ashonje, n’uko ibyo agomba kurya bingana. Ubwonko bwo mu nda bumenyesha ubwonko bwo mu mutwe ko umuntu ahaze, ku buryo iyo ariye byinshi cyane, ashobora kugira iseseme.

Mbere yo gusoma iyi ngingo, ushobora kuba wari uzi ko urwungano ngogozi rukorana n’ubwonko bwo mu mutwe. Ese wabonye ko hari ibyo urya ukumva ugize akanyamuneza? Ubushakashatsi bugaragaza ko ibyo biterwa n’uko ubwonko bwo mu nda bumenyesha ubwo mu mutwe ko ibyo uriye biryoshye, maze ugatangira kumva umerewe neza. Ni yo mpamvu iyo abantu bahangayitse, baba bashaka ibyokurya bibaryohera. Abahanga muri siyansi barimo barashakisha uko bavura indwara yo kwiheba, bifashishije ibintu bituma umuntu yishimira ibyokurya.

Ikindi kintu kigaragaza ko ubwo bwonko bwombi bukorana, ni uko iyo umuntu ahangayitse abyumvira mu gifu. Ibyo biterwa n’uko iyo umuntu ahangayitse, ubwonko bwo mu nda buhita buyobya amaraso ava mu gifu. Nanone iyo umuntu ahangayitse, ubwonko bwo mu mutwe bubimenyesha ubwo mu nda, umuntu akagira iseseme. Nanone hari impuguke zivuga ko imikoranire y’ubwonko bwombi ari yo ituma umuntu agira ibyiyumvo bitandukanye.

Icyakora nubwo ubwonko bwo mu nda bushobora gutuma tugira ibyiyumvo bitandukanye, ntibudufasha gutekereza cyangwa gufata imyanzuro. Ubwo rero, ubwo bwonko bwo mu nda si ubwonko nyabwonko. Ntibwagufasha guhimba indirimbo, kumenya uko konti yawe ihagaze cyangwa gukora imikoro yo ku ishuri. Icyakora imikorere yabwo irahambaye, ku buryo n’abahanga muri siyansi batarabusobanukirwa neza. Ubutaha nujya kurya, uzabanze utekereze ku bigiye kubera mu nda yawe, harimo uko ubwonko bwombi bugiye gukorana kugira ngo habeho igogorwa.