ICYO BISOBANURA

Wavuga ko waganiriye n’abana bawe by’ukuri ari uko mwunguranye ibitekerezo kandi mukabwirana ibibari ku mutima.

IMPAMVU ARI IBY’INGENZI

Kuganira n’ingimbi n’abangavu bishobora kugorana. Iyo abana bawe bakiri bato bakubwira ibintu byose. Ariko iyo bamaze kuba ingimbi n’abangavu, ntibakubwira ibibari ku mutima ngo umenye icyo batekereza n’uko biyumva. Ni nk’aho uba uri hakuno y’uruzi, abana bawe bari hakurya. Igitangaje ni uko icyo gihe ari bwo baba bakeneye cyane ko muganira.

ICYO WAKORA

Jya uhora witeguye kuganira n’umwana wawe igihe cyose abishakiye. Jya ubikora kabone n’iyo byagusaba kuryama utinze.

“Ushobora gutekereza uti: ‘Ubu se ni bwo ushaka ko tuganira? Kuva kare ntitwari turi kumwe?’ Ariko ntitwagombye kwinuba niba umwana ashaka kutubwira ibimuri ku mutima. Ibyo ni byo ababyeyi bose baba bifuza.”—Lisa.

“Nubwo nikundira kuryama kare, ibiganiro byiza twagiranye n’abana bange b’ingimbi byabaga nyuma ya saa sita z’ijoro.”—Herbert.

IHAME RYA BIBILIYA: “Buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite, ahubwo ashake iza mugenzi we.”​—1 Abakorinto 10:24.

Jya wirinda kurangara. Hari umugabo wavuze ati: “Iyo nganira n’abana bange hari igihe ndangara, kandi burya abana baba babibona.”

Niba urimo ureba tereviziyo cyangwa ikindi gikoresho, jya ubanza ubizimye. Jya utega amatwi ibyo umwana wawe akubwira, umwereke ko ibyo avuga bifite ishingiro nubwo waba wumva bidakomeye cyane.

“Twagombye kwereka abana bacu ko twifuza kumenya uko biyumva. Iyo babonye bitadushishikaje, baricecekera ntibatubwire uko biyumva cyangwa bagashakira ubufasha ahandi.”—Maranda.

“Ntugahite urakara n’iyo umwana wawe yakubwira bintu bitari byo.”—Anthony.

IHAME RYA BIBILIYA: “Mujye mwitondera uko mwumva.”​—Luka 8:18.

Muge muganira no mu gihe mutabiteganyije. Hari igihe abana badakunda kuganira n’ababyeyi babo barebana.

“Nkunda kuganira n’abana bange iyo turi mu modoka. Iyo umwana yicaye iruhande rwange aho kwicara turebana, tuganira ibintu byinshi.”​—Nicole.

Igihe cyo gufata amafunguro aba ari igihe kiza cyo kuganira n’abana bawe.

“Iyo turi ku meza buri wese avuga ikintu cyamubayeho uwo munsi cyaba ari kibi cyangwa kiza. Ibyo bituma twunga ubumwe kandi tukumva ko tutagomba kwihererana ibibazo, ahubwo ko abandi badufasha guhangana na byo.”—Robin.

IHAME RYA BIBILIYA: ‘Ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga.’​—Yakobo 1:19.