Guhera kuri nomero yo muri Nyakanga 2011, hatangiye gusohoka Umunara w’Umurinzi mu cyongereza cyoroshye mu gihe cy’umwaka umwe wo kugerageza. Ubu icyo gihe cy’igerageza cyararangiye, bikaba bigaragara ko Umunara w’Umurinzi woroshye uzakomeza gusohoka.

Guhera muri Mutarama 2013, Umunara w’Umurinzi woroshye uzajya usohoka no mu gifaransa, igiporutugali n’icyesipanyoli.

Uwo Munara wari ugamije gufasha abantu baza mu materaniro y’icyongereza, ariko icyongereza atari rwo rurimi rwabo kavukire.

Kuva inomero ya mbere y’iyo gazeti yasohoka, twakiriye amabaruwa menshi yo gushimira. Imwe muri zo yanditswe n’umukecuru w’imyaka 64 uba muri Liberiya akaba atarigeze yiga. Yaranditse ati “ndimo ndiga gusoma. Hari igihe nasomaga Umunara w’Umurinzi ariko sinsobanukirwe. Nkunda Umunara w’Umurinzi woroshye. Byibuze wo ndawusobanukirwa.

Ababyeyi benshi barimo barifashisha iyo gazeti mu kwigisha abana babo gutegura icyigisho cy’Umunara w’Umurinzi bigira mu materaniro y’Abahamya ba Yehova.

Rosemary urera abana batatu b’abuzukuru, yaranditse ati “kwiga Umunara w’Umurinzi ndi kumwe n’abuzukuru banjye ntibyari byoroshye. Buri gihe hari amagambo menshi tutasobanukirwaga, maze tukifashisha inkoranyamagambo kugira ngo tuyasobanukirwe. Twamaraga umwanya munini dushakisha ibisobanuro by’amagambo yabaga yakoreshejwe mu ngingo zimwe na zimwe, ku buryo akenshi abana batasobanukirwaga icyo ingingo igamije. Ubu umwanya munini tuwumara dusoma imirongo y’Ibyanditswe, tukanareba aho ihuriye n’ingingo isuzumwa.

Dore urugero rugaragaza itandukaniro riri hagati y’umwandiko w’icyongereza gisanzwe n’uw’icyongereza cyoroshye. Igihe igazeti y’Umunara w’Umurinzi yasobanuraga ibyerekeye inama intumwa za Kristo zakoze iboneka mu Byakozwe igice cya 15, igazeti irimo icyongereza gisanzwe yaravuze iti “What followed was, not a mind-numbing theological debate over dry technicalities, but a lively doctrinal discussion.” Ariko igazeti irimo icyongereza cyoroshye, yo yagize iti “Their meeting was, not a boring religious argument about unimportant details, but an exciting discussion about Bible teachings.