Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ese mwizera Yesu?

Ese mwizera Yesu?

Yego. Twemera Yesu, kandi tukemera ko yavuze ati “ni jye nzira n’ukuri n’ubuzima. Nta muntu ujya kwa Data atanyuzeho” (Yohana 14:6). Twemera ko Yesu yaje ku isi avuye mu ijuru, kandi ko yatanze ubuzima bwe butunganye kugira ngo atubere incungu (Matayo 20:28). Kuba yarapfuye akanazuka byatumye abamwizera bose bagira ibyiringiro byo kuzabona ubuzima bw’iteka (Yohana 3:16). Nanone twemera ko ubu Yesu ari Umwami w’Ubwami bw’Imana bwo mu ijuru, buri hafi kuzana amahoro ku isi hose (Ibyahishuwe 11:15). Icyakora, twemera ibyo Yesu yavuze agira ati ‘Data aranduta’ (Yohana 14:28). Ubwo rero, ntidusenga Yesu kandi ntitwemera ko ari Imana Ishoborabyose.

 

IBINDI WAMENYA

UBUTUMWA BWIZA BUTURUKA KU MANA

Yesu Kristo ni muntu ki?

Menya impamvu Yesu yapfuye, icyo incungu ari cyo n’icyo akora ubu.

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese intiti zemera ko Yesu yabayeho?

Menya niba bemera ko Yesu yabayeho koko.