UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

(Zaburi 19)

 1. 1. Amajuru aninahaz’Imana.

  Ibintu yaremye

  vyuzuy’ikirere.

  N’inyenyeri zama zitangaza

  Ko mu bwenge n’urukundo

  Wew’uri ntangere.

 2. 2. Itegeko rya Yehova ni ryiza,

  Ivyibutsa vyiwe

  biratuyobora.

  Ategeka ibigororotse.

  Kand’avug’ibityoroye

  Vyo kutugorora.

 3. 3. Kumutinya kwamah’ibihe vyose.

  Ibwirizwa ryiwe

  ryaman’agaciro.

  Ivy’asaba biradukingira.

  Dutangaz’izina ryiwe.

  Ni we buhungiro.