Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Turirimbire Yehova—Indirimbo nshasha

Niwinovore indirimbo nshasha ku bwo gushemeza no gusenga Yehova Imana. Voma umuziki n’amajambo, wimenyereze izi ndirimbo ziryoshe cane.

Ubwami bw’Imana buraganza—Nibuze!

Uru ruririmbo rw’Ubwami ruryoheye ugutwi rurashemeza Yehova Imana mu kwemera icese intwaro y’Ubwami iyobowe na Kristu Yezu.

Nuduhe ubutinyutsi

Niwifatanye n’abandi mu gusaba Yehova Imana ngo aguhe umutima rugabo wo kwamamza izina ryiwe udatinya.

Wewe uri Yehova

Shemeza izina rya Yehova rininahaye kandi abantu bose bamenye ko ari Musumbavyose.

Nubigishe guhagarara bashikamye

Kwinginga Yehova Imana ngo akingire abamenye ukuri yongere abafashe kwihangana mw’isiganwa ryo kurondera ubuzima.

Ubuzima bw’umutsimvyi

Nuserure urwo ukunda Yehova n’umunezero ugira mu buzima kubera igikorwa umurangurira.

Turondere abakunzi b’amahoro

Ururirimbo rukora ku mutima rwerekana urukundo dukunda abantu be n’umwete tugira mu kurondera intama z’agaciro z’Imana.

Tubwire inkuru nziza abantu b’uburyo bwose

Nuririmbe ukumera neza kwa Yehova be n’uruhara tugira mu gutumira abantu b’uburyo bwose ngo baze kuba abagenzi b’Imana.

Umuco uraka mw’isi y’umwiza

Inkuru nziza tuvuga iraboneshereza mu mwiza.

Boshobora kurokoka

Dutegerezwa kwamamaza ubutumwa bw’Imana hakiri umwanya.

Twitegurire kuja mu ndimiro

Umengo twokwigumira muhira, mugabo turashobora kuronka inguvu dukeneye kugira turoranirwe.

Ni je mwabigiriye

Ikintu cose kiranga urukundo kandi gikozwe mu gushigikira bene wabo na Kristu barobanuwe, abona ko ari nk’aho ari we akigiriwe.

Inyegu Imana yiharije

Yehova arakunda abana biwe barobanuwe, na bo barakunda ivyo ashaka.

Watanze ca kinege cawe

Shimira Yehova kubera ingabirano yatanze y’agaciro ntangere. Iha bose icizigiro.

Dukenguruke incungu

Ikintu gihambaye kuruta ibindi kiranga urukundo, ari yo ya ncungu Yezu yatanze abikunze, kiraduha imvo yo kwama dushimira Yehova.

Twitangire igikorwa

Serura icipfuzo ufise kiranga umunezero co gukorera Yehova mu buryo ubwo ari bwo bwose yipfuza kudukoreshamwo.

Ihishurwa ry’abana b’Imana

Si twe tuzobona umusi urageze w’uko Yehova aduza bene wabo na Kristu mw’ijuru, kugira basangire intsinzi n’impera.

Inkomezi zacu, icizigiro cacu n’umwizero wacu

Igihe amaganya atuma tugira ubwoba, Imana irashobora kutubera inkomezi, icizigiro n’umwizero.

Uca wiyumva gute?

Wiyumva gute igihe ukora ibishoboka vyose mu kurondera ababereye?

Tugume twihangana

Ururirimbo rudufasha kwihanganira ingorane maze tugakorera Yehova tudahemuka.