Indirimbo zisanzwe

Urukurikirane rw’indirimbo zidufasha guha agaciro itunga ryacu rya gikirisu.

Ijambo ryawe rizokwamaho

Nushemeze Imana kubera yazigamiye abantu Ijambo ryayo!

Zirikana, kandi usenge

Igihe turi mu ngorane, twokora iki?

Ntegura kazoza nisunga Yehova

Nushimishe Imana buri musi mu vyo ukora vyose.

Ukwizera kurakora

Naho bisaba akigoro kugira ngo tugire ukwizera gukomeye, Yehova azoduha impera nitwabigira.

Nzumvira ivyo uvuga

Nimuze twerekane mu mvugo no mu ngiro yuko dukunda ivyo Yehova avuga.

Nzohaguruka

Nurabe ukuntu uwahoze ari umusavyi wa Yehova aronka agatege ko gusubira kwungukira ku rukundo ishengero rigaragaza.

Turatangarira ivyo ukora

Woba uhimbarwa n’agateka ufise ko gukorana na Yehova?

Mukobwanje nkunda

Sebibondo aramara imyaka n’iyindi araba ingene umukobwa wiwe agira ukuri ukwiwe.

Tuve hasi

Igihe twebwe abasavyi ba Yehova twaguye umurimo wacu, aho twoba dukorera hose, biratuma twironkera umunezero mwinshi.

Nuyage

Niwungukire cane ku mwanya umarana n’abavukanyi be na bashiki bacu.

Ivyo waremye biranyigisha

Turajorerwa iyo twihweje ivyo Yehova yaremye, bigatuma twipfuza kumuhaya.

Twibuke ibihambaye

Turakwiye kwicungurira umwanya w’ibihambaye kuruta: gusenga, kwiyigisha no gukorera Imana.

Urukundo nyakuri

Guha ikaze Yehova Imana mu mubano wanyu bituma ukomera!

Ahantu hazotuma ushemezwa

Ni agateka kwegurira Yehova ahantu hazotuma izina ryiwe rihambaye rininahazwa.

Ngiye guhindura uburyo nkora

Woba nawe ubona ko ukwiye guhindura uburyo urangura umurimo wawe?

Yehova anguma hafi

Igihe cose twizigiye Yehova, atuguma hafi!

Urukundo rwa kivukanyi

Abasavyi ba Yehova barafashanya kuruta abandi bose muri iyi si.

Ntugire ubwoba

Igihe tutorohewe mu buzima, dukwiye kwibuka ko Yehova atuguma hafi.

Twararondeye

Abipfuza vy’ukuri kumenya Imana n’imigambi yayo barabishikako igihe bagize utwigoro bakayirondera.

Umugenzi nyawe

Umugenzi nyawe twomukura he?

Sinzoguheba

Haba mu mahirwe be no mu magorwa, umugenzi nyawe ntaguheba.

Ku bwa Yehova, turi umwe

Naho tubaye mw’isi mbi, tugize umuryango w’abavukanyi urangwa amahoro n’ubumwe.

Numpe umutima rugabo

Yehova arashoboye kuduha umutima rugabo kugira twihanganire ibigeragezo vyose twocamwo.

Ngutuye ivyanje vyose

Yehova arabereye vy’ukuri ko tumwihebera kandi tukamukorera duherejeko..