Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Indirimbo zisanzwe

Urukurikirane rw’indirimbo zidufasha guha agaciro itunga ryacu rya gikirisu.

Ijambo ryawe rizokwamaho

Nushemeze Imana kubera yazigamiye abantu Ijambo ryayo!

Zirikana, kandi usenge

Igihe turi mu ngorane, twokora iki?

Ntegura kazoza nisunga Yehova

Nushimishe Imana buri musi mu vyo ukora vyose.

Ukwizera kurakora

Naho bisaba akigoro kugira ngo tugire ukwizera gukomeye, Yehova azoduha impera nitwabigira.

Nzumvira ivyo uvuga

Nimuze twerekane mu mvugo no mu ngiro yuko dukunda ivyo Yehova avuga.

Nzohaguruka

Nurabe ukuntu uwahoze ari umusavyi wa Yehova aronka agatege ko gusubira kwungukira ku rukundo ishengero rigaragaza.

Turatangarira ivyo ukora

Woba uhimbarwa n’agateka ufise ko gukorana na Yehova?

Mukobwanje nkunda

Sebibondo aramara imyaka n’iyindi araba ingene umukobwa wiwe agira ukuri ukwiwe.

Tuve hasi

Igihe twebwe abasavyi ba Yehova twaguye umurimo wacu, aho twoba dukorera hose, biratuma twironkera umunezero mwinshi.

Nuyage

Niwungukire cane ku mwanya umarana n’abavukanyi be na bashiki bacu.

Ivyo waremye biranyigisha

Turajorerwa iyo twihweje ivyo Yehova yaremye, bigatuma twipfuza kumuhaya.

Ahantu hazotuma ushemezwa

Ni agateka kwegurira Yehova ahantu hazotuma izina ryiwe rihambaye rininahazwa.