Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ubuyobozi bujanye n’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

Ubuyobozi bujanye n’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

Ibirimwo

 

Ingingo

Intangamarara

 2

Ubutunzi bwo mw’Ijambo ry’Imana

 3

Niwijukire igikorwa co mu ndimiro

 4

Ubuzima bw’umukirisu

 5

Amajambo yo gusozera

 6

Niwijukire gusoma no kwigisha

 7

Impanuro

 8

Umwanya

 9

Igihe umucungezi w’umuzunguruko yabagendeye

 10

Mu ndwi y’iteraniro canke ihwaniro

 11

Mu ndwi y’Icibutso

 12

Umucungezi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

 13

Umuhagarikizi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

 14

Umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere

 15

Umuhanuzi w’inyongera

 16

Amashure y’inyongera

 17

Amavidewo

 18

1. Ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu rizohora riba nk’uko vyerekanwa mu gatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu kandi hisunzwe ubu buyobozi. Abamamaji bose bakwiye kuremeshwa kwitanga kugira ngo bashikirize ibiganiro vy’abanyeshure. Abandi bifatanya n’ishengero bashirutse ubute barashobora kugira uruhara mw’ishure nimba bemeranya n’inyigisho zo muri Bibiliya kandi ubuzima bwabo bukaba buhuye n’ingingo ngenderwako za gikirisu.​—be rup. 282.

 2. Intangamarara: Iminuta 3 canke idashika. Buri ndwi, inyuma y’ururirimbo be n’isengesho bitangura, umuhagarikizi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu azoshikiriza intangamarara ituma abari aho bitegana umushasharo ibigiye kuvugwa, ushizemwo n’ikibazo cishurwa ku rukaratasi rw’inyishu z’isubiramwo.

 3. Ubutunzi bwo mw’Ijambo ry’Imana:

  • Insiguro: Iminuta 10. Mu gatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu harimwo umutwe w’iyo nsiguro be n’ivyiyumviro nyamukuru bibiri canke bitatu. Iyo nsiguro ikwiye gutangwa n’umukurambere canke umukozi w’ishengero abishoboye. Igihe igisomwa ca Bibiliya gihuriranye n’igitabu gishasha, hazokwerekanwa ividewo ivuga incamake yaco. Uwuzotanga iyo nsiguro yoshobora kwerekana ingene ifitaniye isano n’iyo videwo. Naho ari ukwo, akwiye kwitwararika guhetura vya vyiyumviro nyamukuru biri muri ako gatabu. Vyongeye, umwanya ubimukundiye arakwiye gukoresha amashusho be n’ivyanditswe biri kumwe, bino bikaba vyagenewe kwunganira amayagwa y’iyo nsiguro.

  • Ducukure ubutunzi bwo muri Bibiliya: Iminuta 8. Iki ni ikiganiro c’ibibazo n’inyishu kitagira intangamarara canke insozero. Gikwiye gushikirizwa n’umukurambere canke umukozi w’ishengero abishoboye. Arashobora kugabura umwanya wa birya vyiyumviro bine yisunze ibikenewe mw’ishengero. Ariko rero, akwiye kubaza abumviriza ibibazo vyose. Vyongeye, ku bibazo bibiri vya mbere yoraba nimba imirongo yatanzwe yosomwa yose canke ko hari iyitosomwa. Abatanga inyishu bakwiye kuzitanga mu masegonda 30 canke adashika.

  • Igisomwa ca Bibiliya: Iminuta 4 canke idashika. Kizoshingwa umuvukanyi. Akwiye gusoma amayagwa yatanzwe atiriwe aratanga intangamarara canke insozero. Umuhagarikizi w’ikoraniro azokwitwararika canecane gufasha abanyeshure gusoma ata makosa kandi batahura ivyo bariko barasoma, kuvuga borohewe, gushimika mu buryo bubereye, guhindagura ijwi, kuruhuka mu buryo bubereye be no kumera uko basanzwe bameze.

  4. Niwijukire igikorwa co mu ndimiro: Iminuta 15 canke idashika. Iki gice c’ikoraniro kigenewe guha bose akaryo ko kwimenyereza indimiro no kuryohora ubuhanga bwabo bwo kwamamaza no kwigisha. Abanyeshure bashingwa agace ka Mugihura be na Usubiyeyo bakwiye kwisunga uburyo bwo gutanguza ibiyago buba bwerekanywe ku rupapuro rwa 1 rw’agatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu. Bohitamwo kwerekana canke kuterekana igitabu canke akavidewo dukoresha mu kwigisha Bibiliya. Agatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu karerekana umwanya buri kiganiro c’umunyeshure kimara kandi rimwe na rimwe kazokwerekana ubundi buyobozi yokwisunga. Abanyeshure ntibakwiye gushiramwo ayandi mayagwa kugira gusa bakwize umwanya wategekanijwe. Imyerekano imwimwe yateguwe neza yoshobora guhera hagisigaye umunota umwe canke urenga. Igihe bikenewe, abakurambere na bo nyene boshobora gushingwa ibiganiro vy’abanyeshure.

  • Amavidewo y’ingene twotanguza ibiyago: Buri kwezi tuzoraba amavidewo yerekana ingene twotanguza ibiyago hanyuma duce tuyaganirako.  Azoza arerekanwa mu ndwi zikurikirana. Ayo mavidewo azoba ajanye na mugihura, usubiyeyo ubwa mbere na usubiyeyo ubwa kabiri. Aka gace kazoshikirizwa n’umuhagarikizi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu.

  • Mugihura: Aka gace kazoshingwa umuvukanyi canke mushiki wacu. Uwumufasha akwiye kuba ari uwo basangiye igitsina canke uwo mu muryango wiwe. Umunyeshure be n’uwumufasha, boshobora kwicara canke guhagarara. Uwo munyeshure akwiye kuramukanya nk’uko bigirwa aho iwanyu. Akwiye kwisunga uburyo bwo gutanguza ibiyago bujanye n’ako gace.

  • Usubiyeyo ubwa mbere: Aka gace kazoshingwa umuvukanyi canke mushiki wacu. Uwumufasha akwiye kuba ari uwo basangiye igitsina. (km-F 5/97 rup. 2) Umunyeshure n’uwumufasha boshobora kwicara canke guhagarara. Umunyeshure akwiye kwerekana uko umuntu yobigenza asubiye kuraba uwashimishijwe igihe bahura irya mbere. Akwiye kwisunga uburyo bwo gutanguza ibiyago bujanye n’ako gace.

  • Usubiyeyo ubwa kabiri: Aka gace kazoshingwa umuvukanyi canke mushiki wacu. Uwumufasha akwiye kuba ari uwo basangiye igitsina. (km-F 5/97 rup. 2) Umunyeshure n’uwumufasha boshobora kwicara canke guhagarara. Umunyeshure akwiye kwerekana uko umuntu yobigenza asubiye kuraba uwashimishijwe kw’isubirayo rya mbere. Akwiye kwisunga uburyo bwo gutanguza ibiyago bujanye n’ako gace.

  • Inyigisho: Aka gace kazoshingwa umuvukanyi canke mushiki wacu. Uwumufasha akwiye kuba ari uwo basangiye igitsina. (km-F 5/97 rup. 2) Umunyeshure n’uwumufasha boshobora kwicara canke guhagarara. Umunyeshure akwiye kugira umwerekano w’inyigisho ya Bibiliya iriko irayoborwa. Ntakwiye gushikiriza intangamarara canke insozero kiretse igihe yahawe gukorera ku manota abimusaba. Ntibikenewe ko amayagwa yatanzwe asomwa yose n’ijwi ryumvikana, naho vyoshika bikagirwa. Umunyeshure akwiye kwerekana uburyo bwo kwigisha neza.

  • Insiguro: Ikwiye gushingwa umuvukanyi.

  5. Ubuzima bw’umukirisu: Inyuma y’ururirimbo, hazoca hakurikira iki gice c’iminuta 15. Kizoba kigizwe n’ikiganiro kimwe canke bibiri bizofasha abumviriza kubona ingene boshira mu ngiro Ijambo ry’Imana. Kiretse aho vyerekanywe ukundi, ibi biganiro bizohora bitangwa n’abakurambere canke abakozi b’ishengero babishoboye, uretse ikiganiro c’ibikenewe iwacu gitangwa n’abakurambere gusa.

  • Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero: Iminuta 30. Ikwiye kuyoborwa n’umukurambere abishoboye. (Ahari abakurambere bakeyi, abakozi b’ishengero babishoboye boshobora gukoreshwa igihe bikenewe.) Inama  y’abakurambere ikwiye kwemeza uwushoboye kuyobora inyigisho ya Bibiliya y’ishengero. Ababa bemejwe bakwiye kuba bashoboye guhagarikira neza iyo nyigisho ku buryo bubahiriza umwanya imara, bashimika ku vyanditswe nyamukuru, bakongera bagafasha umwumwe wese mu bumviriza kubona ingene ivyo yize bimugirira akamaro. Kurimbura ubuyobozi bwerekana ukuntu inyigisho y’Umunara w’Inderetsi iyoborwa, bizobafasha cane. Aho bishoboka, abayobora iyo nyigisho be n’abasomyi bakwiye guhinduka buri ndwi. Umuhagarikizi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu niyasaba uwurongora iyo nyigisho kugabanya umwanya, uwuyirongora ni we azohitamwo uko yobigenza. Yoshobora guhitamwo ko ingingo zimwezimwe zidasomwa.

  6. Amajambo yo gusozera: Iminuta 3 canke idashika. Umuhagarikizi w’ikoraniro ry’ubuzima azosubiramwo ivyiyumviro abona ko bihambaye mu vyashikirijwe muri iryo koraniro, ushizemwo ikibazo be n’inyishu yaco biri ku rukaratasi rw’inyishu z’isubiramwo. Azovuga n’incamake y’ivyo mu ndwi iza, kumbure mu kuvuga ikibazo kizokwishurwa ubutaha. Nimba umwanya ubimukundiye yoshobora kuvuga amazina y’abanyeshure bazoshikiriza ibiganiro mu ndwi iza. Kiretse aho vyerekanywe ukundi, mu gusozera umuhagarikizi akwiye gusomera ishengero amatangazo canke amakete yoba akenewe. Amakuru ajanye n’ibintu vyama bikorwa, nk’intunganyo zo gusohoka mu ndimiro be n’intonde zo kugira isuku, ntibikwiye gutangarizwa ku mukiruruko ahubwo bikwiye kumanikwa ku kibaho c’amatangazo. Nimba bitokunda ko umuhagarikizi asoma amatangazo yose canke amakete yose muri uwo mwanya wagenewe amajambo yo gusozera, akwiye guca asaba abavukanyi bafise ibiganiro mu gice kivuga ngo Ubuzima bw’umukirisu kugabanya umwanya uko bishoboka kwose. (Raba  ingingo ya 5 na  9.) Ikoraniro rikwiye gusozerwa n’ururirimbo be n’isengesho.

 7. Niwijukire gusoma no kwigisha: Kuva ku ndwi itangura ku wa 7 Nzero 2019, umuhagarikizi w’ikoraniro ry’ubuzima akwiye gukoresha agatabu Kwigisha igihe akeza umunyeshure n’igihe amuha impanuro. Buri munyeshure akwiye gukorera kw’inota riri mu tuzitizo turi inyuma y’ikiganiro yahawe, nk’uko biboneka mu gatabu k’ikoraniro. Mu ndwi itangura buri kwezi, umuhagarikizi w’ikoraniro azorimburira hamwe n’abumviriza icigwa kimwe co mu gatabu Kwigisha. Agace ko muri ako gatabu kavuga ngo “Kurikirana iterambere ryawe” kagenewe gukoreshwa n’umunyeshure. Umuhagarikizi ntakwiye kukandikamwo.

  8. Impanuro: Umunyeshure wese ahejeje gushikiriza ikiganiro ciwe, umuhagarikizi w’ikoraniro ry’ubuzima azokoresha hafi umunuta umwe mu kumukeza no mu kumuha impanuro zishingiye ku gatabu Kwigisha. Igihe umuhagarikizi ahaye ikaze umunyeshure, ntazovuga inota yahawe gukorerako. Ariko umunyeshure arangije ikiganiro ciwe, umuhagarikizi yomukeza, hanyuma akavuga inota yariko  arakorerako. Yonavuga ivyerekana ko uwo munyeshure yarikurikije neza, canke agasigura abigiranye umutima mwiza ingene yorushiriza kuryitwararika. Umuhagarikizi yoshobora no kugira ico avuze ku bindi bintu vyiza vyabaye muri ico kiganiro nimba abona ko vyofasha uwo munyeshure canke abumviriza. Izindi mpanuro zubaka zishingiye ku gatabu Kwigisha canke ku gitabu Ishure ry’Ubusuku zoshobora gutangirwa mu mwiherero ikoraniro rirangiye canke ikindi gihe, zaba zerekeye inota yariko arakorerako canke irindi nota.​—Nimba ushaka kumenya vyinshi ku bijanye n’uruhara rw’umucungezi w’ikoraniro ry’ubuzima be n’uruhara rw’umuhanuzi w’inyongera, raba ingingo ya  13 n’iya  16.

    9. Umwanya: Nta kiganiro na kimwe gikwiye kurenza umwanya, eka n’amajambo y’umuhagarikizi w’ikoraniro ni ukwo nyene. Ibiganiro vy’abanyeshure bikwiye guhagarikwa mu bugenge igihe umwanya wabigenewe urangiye. Igihe abavukanyi bashikiriza ibindi biganiro barengeje umwanya, umuhanuzi w’inyongera akwiye kubaha impanuro mu mwiherero. Ikoraniro ryose, ushizemwo indirimbo n’isengesho ritangura be n’irisozera, rikwiye kumara isaha imwe n’iminuta 45.

 10. Igihe umucungezi w’umuzunguruko yabagendeye: Mu gihe ishengero ririko rigenderwa n’umucungezi w’umuzunguruko, porogarama ikwiye kugenda nk’uko vyerekanwa mu gatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu kiretse ibi bikurikira: Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero iri mu gice kivuga ngo Ubuzima bw’umukirisu izosubirizwa n’insiguro y’umurimo imara iminuta 30 ishikirizwa n’umucungezi. Imbere y’uko iyo nsiguro itangura, umuhagarikizi w’ikoraniro azogira isubiramwo ry’ivyo mwize, avuge incamake y’ivyo mu ndwi iza, asome amatangazo be n’amakete yose akenewe, ace aha ikaze umucungezi w’umuzunguruko. Umucungezi ahejeje insiguro yiwe y’umurimo azoca asozera amakoraniro n’ururirimbo yahisemwo. Nta mashure y’inyongera yo mu rurimi ishengero rikoresha akwiye kugirwa igihe umucungezi yabagendeye. Umugwi ukoresha ururimi runyamahanga woshobora kugira amakoraniro yawo n’igihe nyene umucungezi aba yagendeye ishengero ukukira. Ariko rero, abagize uwo mugwi bakwiye guca baza kwifatanya n’ishengero kugira ngo bakurikire insiguro y’umurimo ishikirizwa n’umucungezi w’umuzunguruko.

 11. Mu ndwi y’iteraniro canke ihwaniro: Mu ndwi y’iteraniro canke ihwaniro, nta makoraniro aba. Amayagwa yo muri iyo ndwi akwiye kwigwa n’umuntu ku giti ciwe canke mu muryango.

 12. Mu ndwi y’Icibutso: Igihe Icibutso kibaye mu ndwi hagati, nta koraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu rizoba. Ariko rero ku musi w’Icibutso, amakoraniro yo gusohoka mu ndimiro yoyo azoba.

  13. Umucungezi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu: Inama y’abakurambere izogena umukurambere azoba umucungezi w’ikoraniro ry’Ubuzima  bwacu n’igikorwa cacu. Ajejwe kuraba ko iryo koraniro ritunganijwe neza be n’uko riyoborwa hisunzwe ubu buyobozi. Akwiye gukorana neza n’umuhanuzi w’inyongera. Agatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu k’ukwezi kanaka kakimara kuboneka, umucungezi w’ikoraniro ry’Ubuzima azoca ashinga abanyeshure ibiganiro bazoshikiriza muri ukwo kwezi. (Raba  ingingo ya 4.) Umunyeshure akwiye kumenyeshwa ikiganiro azoshikiriza n’imiburiburi indwi zitatu imbere y’uko hagera, biciye ku rukaratasi ruvuga ngo Ikiganiro co gushikiriza mw’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu (S-89).

 14. Umuhagarikizi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu: Buri ndwi, umukurambere umwe azohagarikira iryo koraniro. (Ahari abakurambere bakeyi, abakozi b’ishengero babishoboye boshobora gushingwa iryo banga nimba bikenewe.) Azotegura intangamarara be n’amajambo yo gusozera, yongere ahagarikire ividewo y’ingene twotanguza ibiyago canke iyijanye n’icigwa gishasha co mu gatabu Kwigisha. Vyongeye, ni we aha ikaze abashikiriza ibiganiro bose kandi bivanye n’ukuntu abakurambere bangana, arashobora no gutanga ibindi biganiro vyo muri iryo koraniro. Akwiye guca make mu vyo avuga hagati y’ikiganiro n’ikindi. Inama y’abakurambere izogena abakurambere bashoboye guhagarikira iryo koraniro. Abo bakurambere bazoza barakurakuranwa guhagarikira. Bivanye n’ukuntu ivyanyu vyifashe, umucungezi w’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu arashobora guhagarikira kenshi kuruta abandi bakurambere. Nimba umukurambere ashoboye kuyobora Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero, arashobora no kuba umuhagarikizi w’ikoraniro. Yamara rero, mwibuke yuko umukurambere aba yahagarikiye ikoraniro, asabwa gukeza abanyeshure no kubaha impanuro ngirakamaro kandi ziranga urukundo. Umuhagarikizi ni we kandi ajejwe kuraba ko iryo koraniro rirangira ku gihe. (Raba  ingingo ya 6 na  9.) Nimba umuhagarikizi avyipfuza kandi hakaba hariho ikibanza gikwiye, ku mukiruruko hoshobora gushirwa iyindi mikoro ihagaze yoza arakoresha mu guha ikaze abashikiriza ibiganiro, mu gihe uwugiye gutanga ikiganiro azoba ariko aripanga kuri irya mikoro abashikirizansiguro bakoresha. N’igihe umunyeshure ariko arasoma igisomwa ca Bibiliya, canke muri ca gice kivuga ngo Niwijukire igikorwa co mu ndimiro, umuhagarikizi yoshobora guhitamwo kwicara ku mukiruruko. Ivyo birashobora gucungura umwanya.

 15. Umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere: Umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere aragena abashikiriza ibiganiro vyose bitangwa mw’ikoraniro ukuyemwo ibishingwa abanyeshure. Ivyo birimwo kugena buri ndwi umuhagarikizi w’ikoraniro mu bakurambere bemejwe n’inama y’abakurambere. Mu ntumbero yo gusenyera ku mugozi umwe n’umucungezi w’ikoraniro ry’ubuzima, umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere akwiye kwiyemeza neza ko urutonde rw’abazoshikiriza ibiganiro vyose vyo muri iryo koraniro rwamanitswe ku kibaho c’amatangazo.

  16. Umuhanuzi w’inyongera: Aho bishoboka hose, ni vyiza ko yoba ari umukurambere azi utuntu n’utundi. Ajejwe guha impanuro mu mwiherero abakurambere n’abakozi b’ishengero ku bijanye n’ikiganiro boba bashikirije, nimba bikenewe. Muri ivyo harimwo ibiganiro vyo mw’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu, insiguro z’icese, kuyobora canke gusoma mu Nyigisho y’Umunara w’Inderetsi no mu Nyigisho ya Bibiliya y’ishengero. (Raba  ingingo ya 9.) Nimba mw’ishengero hari abakurambere benshi babishoboye kandi bigisha neza, umuhanuzi w’inyongera arashobora guhinduka buri mwaka. Ntibikenewe ko umuhanuzi w’inyongera atanga impanuro ku kiganiro cose catanzwe.

 17. Amashure y’inyongera: Bivanye n’igitigiri c’abanyeshure, ishengero ryoshobora kugira amashure y’inyongera ku biganiro bihabwa abanyeshure. Ishure ryose ry’inyongera rikwiye kugira uwurihagarikira abishoboye, bikaba vyoba vyiza abaye ari umukurambere. Aho vyokenerwa, umukozi w’ishengero abishoboye yoshobora gushingwa iryo banga. Inama y’abakurambere ni yo ikwiye kugena uwo muhagarikizi kandi ikaraba nimba bibereye canke bitabereye ko yoza arahinduka. Uwo muhagarikizi akwiye gukurikiza ubuyobozi buri mu  ngingo ya 8. Nimba muzogira amashure y’inyongera, abanyeshure bakwiye gusabwa kuja aho abera inyuma y’igihimba kivuga ngo Ducukure ubutunzi bwo muri Bibiliya kiri mu gice kivuga ngo Ubutunzi bwo mw’Ijambo ry’Imana. Bakwiye kugaruka igice kivuga ngo Niwijukire igikorwa co mu ndimiro giheze. Igihe kuri programa hari ividewo, abo mw’ishure ry’inyongera bakwiye kwumviriza ico kiganiro kibera mu ngoro nkuru bari aho nyene mw’ishure ry’inyongera (naho icoba ciza kuruta ari uko muri ico kibanza hoba hari icuma barabirako iyo videwo ikibiriraho). Ariko nimba badashobora kwumva n’amajwi, uwuhagarikiye ishure ry’inyongera akwiye kwerekana iyo videwo akoresheje akuma kiwe ngendanwa, bagaca bayiganirako.

 18. Amavidewo: Hari amavidewo azokoreshwa muri iri koraniro. Amavidewo akoreshwa kw’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu azoboneka kuri JW Library kandi abafise utwuma ngendanwa tw’ubwoko butandukanye bazoyaronka. Rimwe na rimwe, amavidewo yerekana ingene twotanguza ibiyago yoshobora kwerekanwa mw’ikoraniro ryo gusohoka mu ndimiro, amaze kwerekanwa mw’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu.