Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Kubungabunga Ingoro y’Ubwami mu Buswise

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO Rusama 2017

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago dukoresheje ikinyamakuru Umunara w’Inderetsi n’ingene twokwigisha ukuri ku bijanye n’ico kazoza katubikiye. Ufatiye ku vyiyumviro vyatanzwe niwitegurire uburyo bwawe.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ikimenyetso c’uko Isirayeli yogarukanywe

Ni umuhango uwuhe Yehova Imana yahaye Yeremiya igihe yamutegeka kugura itongo? Yehova yerekanye gute ko ari mwiza?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ebedi-meleki ni akarorero keza k’umutima rugabo n’ubuntu

Yaragize umutima rugabo aregera Umwami Zedekiya, yongera aragirira ubuntu umuhanuzi w’Imana Yeremiya.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Twitwararike ibibanza dusengeramwo

Kubera ko ibibanza dusengeramwo vyitirirwa izina ry’Imana ryeranda, birahambaye ko biguma bisukuye kandi bimeze neza. Umwe wese muri twebwe yofasha gute mu bijanye no kwitwararika Ingoro y’Ubwami?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova azokorera umwe wese ibihwanye n’ivyo yakoze

Umuhanuzi Yeremiya n’Umwami Zedekiya baravugwa mu nkuru ijanye n’isangangurwa rya Yeruzalemu, ariko ivyo bakoze biratandukanye.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Yehova ntiyibagira urukundo rwanyu

Yehova abona gute abasavyi biwe b’intahemuka batakimara umwanya munini mu ndimiro kubera ubusaza?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Reka ‘kwironderera ibintu bihambaye’

Naho Baruki yasenga Yehova kandi agafasha Yeremiya adahemuka, vyarashitse ntiyabona ibintu mu buryo bwiza. Ni igiki yari akeneye gukora kugira ngo ntahitanwe n’ugusangangurwa kwa Yeruzalemu?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova arahezagira abicisha bugufi, agahana abibona

Kubera ubwibone, Abanyababiloni barakorera abasavyi b’Imana ibintu vy’ubunyamaswa. Abisirayeli bigaya barakuwe mu bunyagano, ariko ni igiki cashikiye Abanyababiloni?