Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ingene wokoresha JW Library

Ingene wokoresha JW Library

MU KWIYIGISHA:

  • Soma Bibiliya n’icanditswe c’umusi

  • Soma Igitabu c’umwaka, ibinyamakuru n’ibindi vyasohowe. Koresha utuntu twitwa marque-pages kugira bikworohere kugaruka aho wasomye

  • Tegura amakoraniro wongere usige ibara ku nyishu

  • Raba amavidewo

KU MAKORANIRO:

  • Rondera icanditswe kivuzwe n’uwuriko arashikiriza ikiganiro. Koresha agace kitwa historique kugira ugaruke ku canditswe cari catanzwe

  • Aho kuzana ibitabu vyinshi kw’ikoraniro, koresha akuma kawe kugira ukurikire ibiganiro bitandukanye wongere uririmbe. Muri JW Library urahasanga indirimbo nshasha zitarasohorwa mu gitabu

MU NDIMIRO:

  • Niwereke uwashimishijwe ikintu kanaka co kuri JW Library, uce umufasha kuvomera mu kuma kiwe ako gaporogarama be n’ibitabu vyasohowe

  • Nukoreshe ahagufasha kurondera amajambo kugira utore umurongo wipfuza. Urashobora kurondeza ijambo rimwe canke arenga

  • Niwerekane videwo. Nimba uwo wasanze ku muhana afise abana, woshobora kumwereka kamwe mu tuvidewo twa Kalebu. Canke umwereke akavidewo kavuga ngo Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya? kugira ngo urabe ko yoshimishwa n’ukwiga Bibiliya. Uhuye n’umuntu avuga urundi rurimi, mwereke ividewo yo mu rurimi rwiwe

  • Niwereke uwo muganira icanditswe mu rundi rurimi ukoresheje Bibiliya wavomye. Ja kuri ico canditswe ufyonde ku giharuro cerekana umurongo, uce ufyonda ku gashusho kerekana utubibiliya tugerekeranye