Yezu yarakoresheje ikigereranyo c’ingano n’icatsi kibi mu kwerekana ingene yocaguye mu bantu abagize umugwi w’ingano bose, ari bo bakirisu barobanuwe, n’igihe yobigiriye. Ico gikorwa yagitanguye mu 33.

13:24

“Umuntu yabivye imbuto nziza mw’itongo ryiwe”

  • Umubivyi: Yezu Kristu

  • Imbuto nziza zibibwa: Abigishwa ba Yezu barobanuzwa impwemu nyeranda

  • Itongo: Abantu

13:25

“Igihe abantu bari basinziriye, umwansi wiwe araza abiba icatsi kibi”

  • Umwansi: Shetani

  • Abantu bari basinziriye: Urupfu rw’intumwa

13:30

“Reka vyompi bikurane kugeza mw’iyimbura”

  • Ingano: Abakirisu barobanuwe

  • Icatsi kibi: Abiyita abakirisu

‘Banza mwegeranye icatsi kibi, muheze mugende mwegeranye ingano’

  • Abashumba/abashwabuzi: Abamarayika

  • Kwegeranya icatsi kibi: Abiyita abakirisu baratandukanywa n’abakirisu barobanuwe

  • Kwegeraniriza mu kigega: Abakirisu barobanuwe begeranirizwa mw’ishengero ryasubijwe umutamana

Igihe ikiringo c’iyimbura catangura, ni igiki catandukanya abakirisu b’ukuri n’abiyita abakirisu?

Gutahura iki kigereranyo bimfasha iki ku giti canje?