Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | YESAYA 58-62

“Gutangaza umwaka w’ubutoni wa Yehova”

“Gutangaza umwaka w’ubutoni wa Yehova”

“Umwaka w’ubutoni wa Yehova” si umwaka w’amezi 12

61:1, 2

  • Ni ikiringo Yehova aha abatekereza kugira bashobore kwitabira akamo abatera ngo baronke umwidegemvyo

  • Mu kinjana ca mbere, uwo mwaka w’ubutoni watanguye igihe Yezu yatangura ubusuku bwiwe mu 29, urangira ku “musi w’ukwihora” wa Yehova igihe Yeruzalemu yasangangurwa mu 70 inyuma ya Kristu

  • Mu gihe cacu, uwo mwaka w’ubutoni watanguye igihe Yezu yimikwa mw’ijuru mu 1914, ukazorangira mu gihe c’amakuba akomeye

Yehova arahezagira abasavyi biwe mu kubaronsa “ibiti bininibinini vy’ubugororotsi”

61:3, 4

  • Ibiti birebire gusumba ibindi kw’isi usanga biba mu bibira, kuko bikura neza biri kumwe n’ibindi

  • Imizi yavyo igenda irazitana bigatuma bifata cane mu kuzimu ku buryo bidapfa kurandurwa n’ibihuhusi

  • Ibiti birebire birakingira uduti tukiri duto kandi amababi yavyo akorotse aca aba intabire

Abagize ishengero rya gikirisu rikwiye kw’isi yose, barashigikirwa bakongera bagakingirwa n’amasigarira y’abarobanuwe agereranywa na vya “biti bininibinini vy’ubugororotsi”