Abavukanyi bo muri Birmaniya bariko bararyoherwa bari hamwe

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU Ruheshi 2019

Ingene twotanguza ibiyago

Ibiyago bijanye n’ukuntu ubuzima buzoba bumeze imisi ya nyuma niyarangira.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

‘Inkuru y’ikigereranyo’ idufitiye akamaro

Abakenyezi ba Aburahamu ari bo Sara na Hagari bagereranya iki? Wokwungukira gute kw’isezerano rishasha?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ubuyobozi bwa Yehova be n’ivyo bukora

Ubuyobozi bwa Yehova ni iki kandi wosenyera gute ku mugozi umwe na bwo?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Niwiyigishe mu buryo kirumara

Ni ibiki twokora kugira turyohore ukuntu twiyigisha Bibiliya?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Mwambare umwambaro ukwiye w’ibirwanisho biva ku Mana”

Abakirisu ni abasoda. Vuga izina ry’ikirwanisho kimwekimwe cose be n’ico gisobanura.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Yehova abibona gute?

Wokora iki kugira ugume utahura ivyo Yehova agomba kandi ubeho uvyisunga?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Ntimwiganyire ku kintu na kimwe”

Muri iyi misi ya nyuma, ibidutera amaganya ni vyinshi. Wokora iki kugira uyagabanye?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Hitamwo neza uburyo bwo kwisamaza

Wonezereza gute Imana igihe uriko urisamaza?