Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu—Agatabu k’ikoraniro  |  Ruheshi 2017

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Nezererwa igikorwa co kuvuga inkuru nziza

Nezererwa igikorwa co kuvuga inkuru nziza

Vyoba birashika ukabona ko kwamamaza bigoye? Benshi biramaze kubashikira. Kubera iki? Dushobora kuba dukunze guhura n’abantu batanezwe ubutumwa canke baturwanya, canke tukaba dutinya kuyagisha abo tutazi. Ivyo birashobora gutuma dutakaza umunezero. Ariko Imana dusenga ni Imana ihimbawe, ikaba ishaka ko tuyikorera tunezerewe. (Zb 100:2; 1Tm 1:11) Ni ibintu bitatu ibihe vyotuma turyohererwa indimiro?

Ica mbere: ubutumwa tuvuga butanga icizigiro. Narirya abantu benshi batagifise icizigiro, turashobora kubaremesha mu kubabwira “inkuru nziza y’ikintu ciza kuruta.” (Yes 52:7) Mugabo inkuru nziza y’Ubwami iratuma natwe tugira umunezero. Imbere yo kuja kwamamaza, fata umwanya wo kuzirikana ku mihezagiro Ubwami bw’Imana buzozana kw’isi.

Ica kabiri: inkuru nziza tuvuga iragirira akamaro abantu mu vy’impwemu no mu vy’umubiri. Irabafasha guheba ingeso mbi no kugira icizigiro c’ubuzima budahera. (Yes 48:17, 18; Rm 1:16) Tumeze nk’abakora akazi ko kurondera no gutabara abashikiwe n’icago. Naho hari abanka gutabarwa, ntibituma tureka kurondera abavyipfuza.​—Mt 10:11-14.

Ica gatatu, ari na co gihambaye cane: ico gikorwa gitera iteka Yehova. Araha agaciro cane igikorwa tumurangurira. (Yes 43:10; Heb 6:10) Vyongeye, araduha impwemu nyeranda nyinshi idufasha muri ico gikorwa. Nusabe rero Yehova umunezero uva kuri iyo mpwemu nyeranda. (Gl 5:22) Aradufasha kudahagarika umutima maze tukamamaza n’ubutinyutsi. (Ivk 4:31) Ivyo bituma turyohererwa ico gikorwa twashinzwe naho abantu bo mu cibare cacu bovyakira gute.​—Ezk 3:3.

Woshima kuba umerewe gute igihe uri mu ndimiro? Wokwerekana gute ko ufise umunezero?

NIMURABE AKAVIDEWO KAVUGA NGO KWIYIGISHA NO KUZIRIKANA BIRAGARUKANA UMUNEZERO, MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Kubera iki dukwiye kwitwararika cane kwigaburira mu vy’impwemu naho twoba tumara amasaha menshi mu ndimiro buri kwezi?

  • Twokwigana gute Mariya?

  • Ni ryari uhora ufata umwanya wo kuzirikana kw’Ijambo ry’Imana?

  • Ni igiki kikuryohera cane iyo uri mu ndimiro?