Gufata umwanya wo gusoma Bibiliya no kuzirikana

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU Ruheshi 2017

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago dukoresheje ikinyamakuru Be maso! n’ingene twokwigisha ukuri ku bijanye n’ingabire y’ubuzima. Ufatiye ku vyiyumviro vyatanzwe niwitegurire uburyo bwawe.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ijambo rya Yehova riraranguka ido n’ido

Ubuhanuzi bwa Yeremiya bwavuga ido n’ido ingene Babiloni izofatwa mu nyuma igasigara ari igiharabuga, bwararangutse ata gahaze.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Woba wizera cane ivyo Yehova yasezeranye?

Yosuwa yaremeje ko ata na kimwe mu vyo Yehova yasezeranye kitarangutse. Twokora iki ngo turushirize kwizera ivyo Yehova yasezeranye?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Kurindira Yehova biradufasha kwihangana

Ni ibiki vyafashije Yeremiya kurindira yihanganye naho yari mu mibabaro ikomeye? Twokwitegurira gute ibigeragezo bishobora kudushikira?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ezekiyeli yararyoherwa no kuvuga ubutumwa bw’Imana

Mu vyo Ezekiyeli yeretswe, Yehova yaramuhaye umuzingo ngo awurye. Ivyo vyasobanura iki?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Nezererwa igikorwa co kuvuga inkuru nziza

Kuvuga inkuru nziza y’Ubwami hari igihe bitoroha ariko Imana yipfuza ko tuyikorera tunezerewe. Ni ibiki vyodufasha kuryohererwa indimiro?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Woba uzoshirwako ikimenyetso kizotuma urokoka?

Ivyo Ezekiyeli yeretswe vyarangutse ubwa mbere igihe Yeruzalemu yatikizwa. None bitwerekeye gute muri iki gihe?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Tubeho twisunga ivyo Yehova adutegeka

Dutegerezwa kugira umutima rugabo tugashigikira amategeko ya Yehova Imana. Twobigira gute? Kubera iki bihambaye cane?