Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO RUHESHI 2016

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | ZABURI 34-37

Niwizigire Yehova, ukore iciza

Niwizigire Yehova, ukore iciza

“Ntiwumvire agashari abakora ibitagororotse”

37:1, 2

  • Ntureke ngo ugutunganirwa kw’igihe gito kw’abanyakibi kuguteshe gukorera Yehova. Gumiza umutima ku mihezagiro yo mu buryo bw’impwemu no ku migambi y’ivy’impwemu

“Niwizigire Yehova, ukore iciza”

37:3

  • Niwizigire ko Yehova azogufasha niwagira amakenga canke amaganya. Azogufasha kuguma uri umwizigirwa

  • Guma wamamaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana

“Nusoserwe na Yehova”

37:4

  • Tegekanya umwanya wo gusoma Ijambo ry’Imana no kurizirikanako ufise intumbero yo kurushiriza kumenya Yehova

“Nuragize Yehova inzira yawe”

37:5, 6

  • Niwizigire udakeka ko Yehova azogufasha mu ngorane iyo ari yo yose

  • Gumana inyifato nziza igihe bakurwanije, baguhamye canke bakwambitse ibara

“Guma ucereje imbere ya Yehova, umurindire ubishashaye”

37:7-9

  • Ntiwihutagize ngo ukore ivyotuma utakaza umunezero, bikageramira n’ubucuti ufitaniye na Yehova

“Abatekereza bazokwigabira isi”

37:10, 11

  • Nutekereze, wicishe bugufi urindire ko Yehova akuraho akarenganyo kose kagushikira

  • Nufate mu mugongo abo musangiye ukwizera. Nuremeshe abihebuye mu kubabwira ivyerekeye isi nshasha Imana yasezeranye igiye kuza

Ubwami bw’Imana buzotuzanira ivyiza bitagira uko bingana