Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bashiki bacu bo muri Madagaskari bariko batanga agatabu Inkuru nziza

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO Nzero 2016

Ingene twotanguza ibiyago

Ivyiyumviro vy’ingene twoshikiriza Umunara w’Inderetsi n’agatabu Inkuru nziza iva ku Mana. Ufatiye kuri ubwo burorero niwitegurire uburyo bwawe.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ugusenga kw’ukuri gusaba akigoro

Niwihe ishusho Umwami Hezekiya ariko arasubizaho ugusenga kw’ukuri abigiranye umwete. Kugira bikworohere nukoreshe ibicapo, ikarata be n’umurongo werekana ingene ibivugwa mu 2 Ngoma 29-30 vyagiye birakurikirana.

NIWIJUKIRE IGIKORWA CO MU NDIMIRO

Ingene twoyobora inyigisho dukoresheje agatabu Inkuru nziza

Intambwe zitanu zoroshe zotuma uroranirwa mu kuyobora inyigisho za Bibiliya mu gatabu Inkuru nziza iva ku Mana.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Agateka twatewe ko kwubaka no kubungabunga ibibanza dusengeramwo

Dushobora gute kwerekana ko dufitiye umwete igikorwa ceranda kirangurirwa mu bibanza dusengeramwo be n’uko tugikunda?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova araha agaciro ukwigaya nyakuri

Kuba Umwami Manase yarigaye bimwe bivuye ku mutima vyaravuyemwo ivyiza. Gereranya ingoma yiwe imbere y’uko afatwa n’inyuma y’aho arekuriwe akava i Babiloni. (2 Ngoma 33-36)

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova arashitsa ivyo asezerana

Umurongo werekana ingene ibivugwa muri Ezira 1-5 vyagiye birakurikirana. Naho intambamyi zari nyinshi, Abayuda baravuye i Babiloni, barasubizaho ugusenga kw’ukuri bongera barasubira kwubaka urusengero.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova yipfuza abamukorera babikunze

Ezira be n’abajanye na we i Yeruzalemu bari bakeneye kugira ukwizera gukomeye, kugirira umwete ugusenga kw’ukuri no kugira umutima rugabo. Koresha amashusho be n’ikarata kugira urabe urugendo bagize.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Gucira inzira isubirayo

Uburyo butatu bwodufasha kuroranirwa igihe dusubiye kugendera abashimishijwe n’ukuri.