Ariko aramamaza akaryo kizanye muri Koreya y’Epfo

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU Nyakanga 2018

Ingene twotanguza ibiyago

Ibiyago vyerekana ingene Imana ibona abantu.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yezu akora igitangaro ca mbere

Igitangaro ca mbere Yezu yakoze kiratwereka ukuntu yari ameze.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yezu abwira inkuru nziza Umusamariyakazi

Yezu yafatiye ku vyo uwo mugore yari amenyereye mu buzima bwa misi yose mu kumubwira inkuru nziza akaryo kizanye.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro​—Kuyagisha abantu mu ntumbero yo gushinga intahe

Tworyohora gute ubuhanga bwacu mu kuyagisha abantu tutazi?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Nukurikire Yezu ubitumwe n’imvo nziza

Hari abigishwa batsitaye baca baraheba Yezu kubera ko bamukurikira babitumwe n’ubwikunzi.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Nta na kimwe capfuye ubusa

Cokimwe na Yezu, twokwerekana ko dukenguruka ivyo Yehova aturonsa mu kutabisesagura.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yezu yaraninahaje Se wiwe

Ikintu nyamukuru cari kiraje ishinga Yezu kwari ugusozera igikorwa Yehova yari yamushinze.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Niwigane ukwicisha bugufi kwa Kristu n’ukwifata ruto kwiwe

Twokwigana gute Yezu igihe dutewe agateka canke dushinzwe amabanga mw’ishengero?