Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO NYAKANGA 2016

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Gutumira abantu ku makoraniro

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Gutumira abantu ku makoraniro

IGITUMA BIHAMBAYE: Amakoraniro yama aturonsa akaryo ko ‘kuririmbira Yehova’ no ‘kumushemeza.’ (Zb 149:1) Ku makoraniro turigishwa gukora ivyo Imana igomba. (Zb 143:10) Abashimishijwe hamwe n’abo twigisha Bibiliya baratera imbere ningoga iyo batanguye kwitaba amakoraniro.

UKO WOBIGIRA:

  • Ntutebe gutumira umuntu ku makoraniro. Si ngombwa ngo inyigisho irinde gushinga imizi.Ivy 22:17

  • Sigurira uwashimishijwe ivyo azobona niyaza ku makoraniro umubwire n’ivyo muzohigira. Bimwe mu bikoresho wokwikorako ni ibi: Ubutumire bw’amakoraniro y’ishengero, ka kavidewo kavuga ngo Ingene tugira amakoraniro ajanye no gusenga, hamwe n’icigwa ca 5 n’ica 7 vyo mu gatabu Ivyo Yehova agomba

  • Gira ico umufashije. Mubaze nimba yoba akeneye uburyo bwo kwiyunguruza canke yipfuza kumenya impuzu zibereye yokwambara. Nimwicarane ku makoraniro, uze uramwereka mu bitabu vyawe. Mwereke abandi bamumenye