Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO NYAKANGA 2016

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Imitego wokwirinda igihe uyobora inyigisho

Imitego wokwirinda igihe uyobora inyigisho
UKO VYIPANGA
Igisomwa
Ishusho

Kuvuga menshi: Ntiwibaze ko ari wewe ubwirizwa gusigura akantu kose. Yezu yarakoresha ibibazo kugira afashe abantu kuzirikana no gushika ku ciyumviro c’ukuri. (Mt 17:24-27) Ibibazo biratuma ikiringo c’inyigisho kiryoha bikanagufasha kubona ivyo umutohoji atahura n’ivyo yemera. (be 253 ing. 3-4) Ubajije ikibazo, nurindire yishure. Atanze inyishu atari yo, numufashe kuyitora ukoresheje utundi tubazo aho kumubwira ivyo yari kwishura. (be 238 ing. 1-2) Nuvuge mu buryo bimworohera gutahura ivyiyumviro bishasha.be 230 ing. 4.

Kugumisha icigwa: Niwirinde kuvuga ibintu vyose uzi ku cigwa muriko muriga. (Yoh 16:12) Nushimike ku ciyumviro nyamukuru kiri mu ngingo. (be 226 ing. 4-5) Amakuru yiyongereye, mbere naho yoba ashimishije, arashobora gutuma iciyumviro nyamukuru gitakara. (be 235 ing. 3) Igihe umutohoji yatahuye neza iciyumviro nyamukuru, ca uja ku ngingo ikurikira.

Gupfa guheza amayagwa: Intumbero yacu ni iyo gukora ku mutima umutohoji si iyo guheza amayagwa. (Lk 24:32) Niwikore ku bubasha bw’Ijambo ry’Imana mu gushimika ku vyanditswe nyamukuru. (2Kr 10:4; Heb 4:12; be 144 ing. 1-3) Koresha ibigereranyo vyoroshe gutahura. (be 245 ing. 2-4) Nuzirikane ku ngorane uwo mutohoji afise canke ivyo yemera hama uhuze icigwa n’ivyo akeneye. Mubaze ibibazo nk’ibi: “Wiyumvira iki kuri ibi turiko turiga?” “Bitwigisha iki ku vyerekeye Yehova?” “Ubona hari ico vyokumarira ushize mu ngiro iyi mpanuro?”be 238 ing. 3-5; 259 ing. 1.