Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ingene twokoresha agatabu Niwumvirize Imana

Ingene twokoresha agatabu Niwumvirize Imana

Agatabu Niwumvirize Imana kadufasha kwigisha ukuri kw’ishimikiro abantu bigora gusoma, dukoresheje amashusho. Icigwa cose kiri ku mpapuro zibiri. Kirimwo amashusho yateguwe neza afise n’utuntu dusongoye twerekana ukuntu yokurikirana igihe tuyaganirako.

Agatabu Niwumvirize Imana maze ubeho ibihe bidahera karimwo ya mashusho nyene yo muri Niwumvirize Imana, ariko koko karimwo amajambo yiyongereye. Abatohoji bagerageza gusoma bogakoresha. Abamamaji benshi bagakoresha mu kuyobora inyigisho, uwo bigisha na we agakoresha Niwumvirize Imana. Ku mpapuro nyinshi usanga hariho uruzitiro rutanga ayandi makuru twoganirako turavye ubushobozi bw’uwo twigisha.

Utwo dutabu turashobora kudutanga igihe ico ari co cose naho tutaba ari two turamukiwe gushikirizwa. Igihe wigisha umuntu, koresha ayo mashusho kugira umusigurire ivyo Bibiliya ivuga. Mubaze utubazo dutuma agira ico ashikirije, tunagufasha kumenya ko yatahuye. Nimusome ivyanditswe biri epfo, mubiganireko. Murangije ako gatabu, muratandukira Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? canke Bibiliya itwigisha iki? kugira umufashe gutera imbere gushika kw’ibatisimu.