7:1-4, 8-10, 15

  • Yeremiya yarashize amanga arerekana ibicumuro vy’Abisirayeli n’ubwiyorobetsi bwabo

  • Abisirayeli bafata urusengero nk’igiheko cobakingiye

  • Yehova yarabatomoreye yuko ibimazi batanga buheze umwuga bitashobora gutuma yirengagiza ibibi bakora

Zirikana: Nokora iki kugira nkorere Yehova mu buryo bumuhimbara, atari uguheza umwuga gusa?

Yeremiya ahagaze kw’irembo ry’inzu ya Yehova