Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 NIWIJUKIRE IGIKORWA CO MU NDIMIRO

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Tegura uburyo bwawe bwo gushikiriza ibinyamakuru

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Tegura uburyo bwawe bwo gushikiriza ibinyamakuru
UKO VYIPANGA

IGITUMA BIHAMBAYE: Naho uburyo bwo gutanguza ibiyago duhabwa mu gatabu k’ikoraniro budufasha cane, ni ivyiyumviro nyamukuru gusa. Ukwiye gukoresha amajambo yawe bwite. Hari aho woshima gukoresha ubundi buryo canke ukabona ko ikindi kiganiro ari co coba ngirakamaro aho iwanyu. Nimba ari ukwo, umaze gusoma ico kinyamakuru, ukaraba uburyo bwo gutanguza ibiyago bwatanzwe be n’imyerekano yo mu mavidewo, woshobora kwisunga ibi vyiyumviro mu gutegura uburyo bwawe.

UKO WOBIGIRA:

Niwibaze uti: ‘Noba nzokoresha bumwe mu buryo bwatanzwe?’

EGO

  • Tegura amajambo uzovuga mu gutangura. Umaze kuramukanya nk’uko bigirwa aho iwanyu, nuce utomora ikikugenza. (Akarorero: “Ndabagendeye kubera . . . ”)

  • Iyumvire ivyo wovuga hagati y’ikibazo, icanditswe no gushikiriza ikinyamakuru. (Akarorero: Imbere yo gusoma icanditswe woshobora kuvuga uti: “Inyishu nyayo kuri ico kibazo tuyisanga aha.”)

OYA

  • Hitamwo ikiganiro kigushimisha muri ico kinyamakuru canke ubona ko cokundwa cane aho iwanyu

  • Hitamwo ikibazo gituma umunyamuhana azirikana canke agira ico avuze mugabo kitamutera ubuyega. (Akarorero: Ikibazo kiri ku rupapuro rwa 2 rw’ibinyamakuru.)

  • Hitamwo icanditswe wosoma. (Niba uriko urashikiriza Be maso! gusoma icanditswe bizokuvako, narirya ico kinyamakuru kigenewe abatazi vyinshi muri Bibiliya kandi kumbure batizigira amadini.)

  • Tegura iryungane rimwe canke abiri wovuga kugira wereke umunyamuhana ivyiza azohakura niyasoma ico kiganiro

ICO WOTORA COSE

  • Tegura ikibazo uzokwishura ugarutse

  • Gira utwo wanditse kugira tuzogufashe kwibuka ivyo wovuga usubiyeyo