Bariko baraha ikaze umushitsi aje ku Cibutso

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU Ndamukiza 2019

Ingene twotanguza ibiyago

Ibiyago bishingiye ku rupfu rwa Yezu Kristu.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Kuba umwirebange ni ingabire

Umukirisu w’umwirebange yokwungukira gute bimwe bishitse kuri ico kiringo?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova ni Umwizigirwa

Igihe turi mu kigeragezo, Yehova araturonsa ivyo dukeneye kugira dushobore kucihanganira.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Uzokwitegurira gute Icibutso?

Twese turakwiye gutegura umutima wacu. None twobigira gute?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

‘Imana izoba vyose kuri bose’

Abaguma ari intahemuka kuri Yehova bazokwinovora kazoza keza igitangaza.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Yehova ni “Imana y’uruhoza rwose”

Kimwe mu vyo Yehova akoresha mu kuduhoza ni ishengero.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Niwungukire ku nyigisho Imana itanga

Yehova wa Mwigisha Ahambaye araturonsa inyigisho nziza kuruta izindi zose.