Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Indirimbo z’Ubwami ziraremesha

Indirimbo z’Ubwami ziraremesha

Paulo na Silasi barashemeje Imana mu kuririmba igihe bari mw’ibohero. (Ivk 16:25) Igihe abavukanyi bacu bari mw’ibohero ry’Abanazi i Sachsenhausen mu Budagi be n’igihe bari barangarijwe muri Siberiya, na bo nyene bararirimvye indirimbo z’Ubwami. Ubwo burorero burerekana ko indirimbo zishobora kuturemesha igihe turi mu bigeragezo.

Ca gitabu gishasha c’indirimbo kivuga ngo Turirimbire Yehova tunezerewe kigiye kuboneka no mu zindi ndimi. Nitwakironka, tuzogerageze kuzifata ku mutwe mu kuziririmba mu gusenga kwo mu muryango. (Ef 5:19) Ibigeragezo nivyaduka, impwemu nyeranda izoheza idufashe kuzibuka. Indirimbo z’Ubwami ziradufasha kugumiza mu bwenge icizigiro cacu. Zirashobora kuturemesha igihe turi mu bigeragezo. Igihe turyohewe na ho, izo ndirimbo zishwangamura ziratuma turirimbira Yehova tunezerewe. (1Ng 15:16; Zb 33:1-3) Nimuze rero twame turirimba indirimbo zacu z’Ubwami!

RABA VIDEWO IVUGA NGO URURIRIMBO RWAREMESHA IMBOHE, MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Ni ibiki vyatumye umuvukanyi Frost yandika ururirimbo?

  • Urwo ruririmbo rwaremesheje gute abavukanyi bari mw’ibohero ry’i Sachsenhausen?

  • Mu bintu bishika buri musi, ni ryari wosanga indirimbo z’Ubwami zikuremesheje?

  • Ni indirimbo z’Ubwami izihe woshima gufata ku mutwe?