Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Mwibuke muka Loti

Mwibuke muka Loti

Kubera iki muka Loti yaravye inyuma igihe yariko arava i Sodomu? Bibiliya nta co ibivugako. (It 19:17, 26) Ariko turavye ibiri mu ngabisho ya Yezu, ashobora kuba yaripfuje ivyo yari yasize inyuma. (Lk 17:31, 32) None twokwirinda gute gutakaza ubutoni bw’Imana nk’uko kwa muka Loti? Ntidukwiye kureka ngo kwiruka inyuma y’amaronko bifate ikibanza ca mbere mu buzima bwacu. (Mt 6:33) Yezu yarerekanye ko “[tuda]shobora gushumbira Imana n’Ubutunzi.” (Mt 6:24) Bite ho nka hamwe twobona ko ibintu vy’umubiri bitanguye kudutwara umwanya w’ivy’impwemu? Turakwiye gusaba Yehova ngo adufashe kubona ivyo dukwiye guhindura, tukamusaba n’umutima rugabo be n’inguvu vyodufasha kugira ico duhinduye.

UFATIYE KU BIVUGWA MURI VYA BICE BITATU VY’IVIDEWO MWIBUKE MUKA LOTI, WOKWISHURA GUTE IBI BIBAZO?:

  • Mu vyo nkora, nokwerekana gute ko ‘nibuka muka Loti’?

    Icipfuzo co kuronka amahera menshi cigaruriye gute ivyiyumviro vya Gloria, ivyo avuga be n’ivyo akora?

  • Ni ingabisho iyihe dukura mu karorero ka muka Loti muri iki gihe?

  • Gushira mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya vyafashije gute Joel n’umuryango wiwe?

  • Abagenzi Anna yari afise ku kazi bamuhungabanije gute mu vy’impwemu?

  • Ni kubera iki dukeneye umutima rugabo igihe hari abatwosha gushira imbere amahera mu buzima?

  • Ni gute Bernard na Gloria bahavuye basubira gushira imbere ivy’impwemu?

  • Ni impanuro izihe zo muri Bibiliya zerekanywe muri iyi videwo?