IGITUMA BIHAMBAYE:

  • Tudafise ukwizera ntitwohimbara Imana rwose.​—Heb 11:6

  • Kwizera ivyo Imana yasezeranye biradufasha kwihanganira ibigeragezo.​—1Pt 1:6, 7

  • Kubura ukwizera vyodushikana ku gicumuro.​—Heb 3:12, 13

UKO TWOBIGIRA:

Nokomeza gute ukwizera kwanje n’ukw’umuryango wanje?

RABA AKAVIDEWO KAVUGA NGO NUKURIKIRANE IBINTU BITSIMBATAZA UKUDAHEMUKA​—UKWIZERA, UCE WISHURA IBI BIBAZO:

  • “Ukwizera kutagira ubwiyorobetsi” ni iki? (1Tm 1:5)

  • Kugira ngo ukwizera kwacu gukomere, dukwiye kwirinda ibintu bitwosha nabi ibihe?

  • Kubera iki tuzokenera ukwizera muri ya makuba akomeye? (Heb 10:39)