Umwanditsi w’amazaburi yarakengurukira cane Yehova kubera ko yamukuye mu “migozi y’urupfu.” (Zb 116:3) Yari yiyemeje kumwereka ko akenguruka mu gushitsa ivyo amusaba vyose n’ivyo yamusezeraniye vyose.

Ni ibiki noshimira Yehova muri iyi ndwi?

Nokora iki ngo nereke Yehova ko ndamukengurukira?