Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu—Agatabu k’ikoraniro  |  Munyonyo 2017

Ingene twotanguza ibiyago

Ingene twotanguza ibiyago

UMUNARA W’INDERETSI

Ikibazo: Ni nde mutanzi w’ingabire iruta izindi zose kw’ijuru no kw’isi?

Icanditswe: Yak 1:17

Ivyo wovuga: Uwu Munara w’Inderetsi uradufasha guha agaciro ingabire Imana yaduhaye iruta izindi zose.

NIWIGISHE UKURI

Ikibazo: Imana yitwa nde?

Icanditswe: Zb 83:18

Iciyumviro: Imana yitwa Yehova.

URUGO RWANYU RURASHOBORA KUGIRA AGAHIMBARE (hf)

Intangamarara: Turiko turerekana aka kavidewo gatoyi kavuga ivy’imiryango. [Nuce werekana akavidewo kajanye n’agatabu Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare.]

Ivyo woca uvuga: Nimba woshima gusoma agatabu kavuzwe muri aka kavidewo, ndashobora kukaguha canke nkakwereka ingene wokavoma ku rubuga rwacu.

ANDIKA HANO UBURYO BWAWE

Ufatiye ku burorero bwatanzwe, niwitegurire uburyo bwawe bwo gutanguza ibiyago.