Yehova yipfuza ko tunezererwa igikorwa cacu kandi aratwereka ingene twobishikako. Umuntu arashobora kunezererwa igikorwa ciwe igihe akibona mu buryo bwiza.

Urashobora kunezererwa igikorwa cawe . . .

3:13; 4:6

  • igihe ubona ibintu mu buryo bwiza

  • igihe uzirikana ingene igikorwa cawe gifasha abandi

  • igihe ukora akazi kawe neza mugabo utashe ukitwararika umuryango n’ubucuti ufitaniye n’Imana