Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Abatsimvyi bariko baravuga inkuru nziza mu rurimi rwitwa tzotzil i Chiapas muri Megizike

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO Munyonyo 2016

Ingene twotanguza ibiyago

Ivyiyumviro vy’ingene twoshikiriza ikinyamakuru Umunara w’Inderetsi be n’ukuri kwo muri Bibiliya kwerekana ingene ivyo Bibiliya yari yaravuze bihuye n’ibiba muri iki gihe. Ufatiye ku vyiyumviro vyatanzwe niwitegurire uburyo bwawe.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Ingene Bibiliya idondora umugore abishoboye

Ni kamere izihe z’umukenyezi Yehova aha agaciro?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Umugabo wiwe ‘ni umuntu azwi neza mu marembo’

Umugore abishoboye atuma umugabo wiwe avugwa neza.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Nunezererwe igikorwa cawe

Turashobora kunezererwa igikorwa igihe tubona ibintu mu buryo bwiza.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ingene twokoresha igitabu Bibiliya itwigisha iki?

Twokoresha gute incamake n’utujambo two ku mpera igihe tuyobora inyigisho mu gitabu Bibiliya itwigisha iki?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Niwibuke . . . Umuremyi wawe Ahambaye mu misi y’ubusore bwawe”

Mu Musiguzi 12 harakoresha amajambo ndyoshamvugo mu kuturemesha gukoresha neza ubuto bwacu.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Rwaruka, ntimutebagane guca mu “muryango munini”

Woba wokwishingira imigambi yo mu vy’impwemu, nk’uwo gukora umurimo w’igihe cose?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Wa Mushulamukazi ni akarorero dukwiye kwigana

Ni ibiki vyatumye uwo mwigeme abera akarorero kadasanzwe abasavyi ba Yehova?