Ihwaniro ridasanzwe ryabereye i Vienne muri Otrishe

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU Mukakaro 2018

Ingene twotanguza ibiyago

Ibiyago vyerekana ingene impanuro Bibiliya itanga zishobora gutuma ingo zigira agahimbare.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Nube umuntu atanga cane

Umuntu atanga, arakoresha ivyo atunze mu gufasha abandi no mu kubaremesha.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Gukurikira Yezu bisaba iki?

Ni ibiki dukwiye kugumizako ubwenge bwacu bishitse tugakumbura ubuzima twahozemwo?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Umugani w’Umusamariya w’imbabazi

Abayoboke ba Yezu bakwiye kwihatira kugaragariza abandi urukundo, mbere n’aboba batandukanye cane na bo.

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Kubera iki bihambaye ko tuguma ata ho duhengamiye? (Mk 4:2)

Kugira twigane Imana yacu itagira nkunzi, dutegerezwa gukorera iciza bose.

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

“Muri n’agaciro kuruta utujuri twinshi”

Twokwigana gute Yehova mu bijanye no kwitwararika abariko barahamwa?

UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA

Umugani w’umwana w’icangazi

Ni ivyigwa ibihe dukura muri uyu mugani ku bijanye no kugira ubukerebutsi, kwicisha bugufi, no kwizigira Yehova Imana?

UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Umwana w’icangazi agaruka

Ni ivyigwa bihambaye ibihe wokura muri iyi videwo?