Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU—AGATABU K’IKORANIRO MUKAKARO 2016

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Ubona wobugerageza umwaka umwe?

Ubona wobugerageza umwaka umwe?

Ubuki? Ubutsimvyi busanzwe. Emwe, imihezagiro ntuzoronka aho uyikwiza!Img 10:22.

UBAYE UMUTSIMVYI, URASHOBORA . . .

  • kwunguka ubuhanga kandi ukarushiriza kuryohererwa indimiro

  • gukomeza ubucuti ufitaniye na Yehova. Uko ubwira abandi ibimwerekeye, ni ko bikwibutsa ukuntu Yehova ari igitangaza

  • kwironkera umunezero uva ku gushira ivy’Ubwami imbere no kwitangira abandi.Mt 6:33; Ivk 20:35

  • kwitaba inama y’abatsimvyi iba mu ndwi idasanzwe, inama idasanzwe iba mu gihe c’iteraniro ry’umuzunguruko n’Ishure ry’umurimo w’abatsimvyi

  • gutanguza no kuyobora inyigisho nyinshi za Bibiliya

  • kumarana umwanya wiyongereye n’abamamaji bagenzawe, mukaremeshanya.Rm 1:11, 12