Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUTUNZI BWO MW’IJAMBO RY’IMANA | YESAYA 11-16

Isi izokwuzura ubumenyi bwerekeye Yehova

Isi izokwuzura ubumenyi bwerekeye Yehova

Ingene ubwo buhanuzi bwarangukiye ku Bisirayeli

  • Igihe Abisirayeli bari ku nzira bavuye mu bunyagano i Babiloni canke bamaze gushika mu gihugu cabo, ntibatinya kugirirwa nabi n’ibikoko canke abantu bameze nk’ibikoko.Ezr 8:21, 22

Ingene ubwo buhanuzi buranguka mu gihe cacu

  • Ubumenyi bwerekeye Yehova bwaratumye abantu bahinduka. Abantu bahoze ari inkazi bacitse indemeshamahoro. Ubwo bumenyi bwatumye habaho iparadizo yo mu buryo bw’impwemu ikwiye kw’isi yose

Ingene ubwo buhanuzi buzoranguka muri kazoza

  • Isi yose izoba Iparadizo irangwamwo amahoro n’umutekano, uwo akaba ari wo mugambi Imana yari ifise mu ntango. Nta muntu canke igikoko bizotera ingorane

Kumenya Imana vyatumye Paulo ahinduka

  • Akiri Umufarizayo, yari ameze nk’igikoko.1Tm 1:13

  • Kumenya Imana neza vyatumye ahinduka.Kl 3:8-10