Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Dushikire umutima dukoresheje igitabu “Urukundo rw’Imana”

Turyohore ubuhanga bwacu mu ndimiro—Dushikire umutima dukoresheje igitabu “Urukundo rw’Imana”

IGITUMA BIHAMBAYE: Kugira ngo abantu basenge Yehova mu buryo bumuhimbara, bategerezwa kumenya ivyo asaba kandi bakabikurikiza. (Yes 2:3, 4) Ca gitabu kigira kabiri dukoresha mu kwigisha ari co “Urukundo rw’Imana,” kirafasha abatohoji ba Bibiliya gutahura ingene boshira mu ngiro ingingo ngenderwako z’Imana mu buzima bwabo. (Heb 5:14) Dukwiye kugerageza kubakora ku mutima igihe tubigisha kugira ngo bagire amahinduka babitumwe n’imvo nziza.Rm 6:17.

UKO WOBIGIRA:

  • Niwitegure neza, uzirikana ivyo umutohoji akeneye. Mubaze ibibazo bituma aserura ivyiyumviro vyiwe n’ingene yiyumva ku bijanye n’ivyo muriko muriga.Img 20:5; be 259

  • Nukoreshe inzitiro ziri muri ico gitabu kugira ufashe umutohoji kubona akamaro ko gushira mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya

  • Fasha umutohoji kuzirikana ku bibazo bisaba gukoresha ijwi ryo mu mutima, ariko wirinde kumufatira ingingo.Gl 6:5

  • Rondera kumenya nimba yoba akeneye ko umufasha gukurikiza ingingo ngenderwako kanaka zo muri Bibiliya ariko ubigirane ukwigengesera. Gerageza kumuremesha kugira ivyo ahinduye mu buzima abitumwe n’urukundo afitiye Yehova.Img 27:11; Yoh 14:31