IGITUMA BIHAMBAYE: Kugira ngo abantu basenge Yehova mu buryo bumuhimbara, bategerezwa kumenya ivyo asaba kandi bakabikurikiza. (Yes 2:3, 4) Ca gitabu kigira kabiri dukoresha mu kwigisha ari co “Urukundo rw’Imana,” kirafasha abatohoji ba Bibiliya gutahura ingene boshira mu ngiro ingingo ngenderwako z’Imana mu buzima bwabo. (Heb 5:14) Dukwiye kugerageza kubakora ku mutima igihe tubigisha kugira ngo bagire amahinduka babitumwe n’imvo nziza.Rm 6:17.

UKO WOBIGIRA:

  • Niwitegure neza, uzirikana ivyo umutohoji akeneye. Mubaze ibibazo bituma aserura ivyiyumviro vyiwe n’ingene yiyumva ku bijanye n’ivyo muriko muriga.Img 20:5; be 259

  • Nukoreshe inzitiro ziri muri ico gitabu kugira ufashe umutohoji kubona akamaro ko gushira mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya

  • Fasha umutohoji kuzirikana ku bibazo bisaba gukoresha ijwi ryo mu mutima, ariko wirinde kumufatira ingingo.Gl 6:5

  • Rondera kumenya nimba yoba akeneye ko umufasha gukurikiza ingingo ngenderwako kanaka zo muri Bibiliya ariko ubigirane ukwigengesera. Gerageza kumuremesha kugira ivyo ahinduye mu buzima abitumwe n’urukundo afitiye Yehova.Img 27:11; Yoh 14:31