Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 UBUZIMA BW’UMUKIRISU

Urukundo ni rwo ruranga abakirisu b’ukuri: Munezeranwe n’ukuri

Urukundo ni rwo ruranga abakirisu b’ukuri: Munezeranwe n’ukuri

IGITUMA BIHAMBAYE: Nka kumwe kwa Yezu, dutegerezwa gushingira intahe ukuri kwerekeye imigambi y’Imana. (Yoh 18:37) Dutegerezwa kandi kunezeranwa n’ukuri, tukavuga ukuri kandi tukiyumvira ivy’ukuri vyose naho tuba mw’isi yuzuye ibinyoma be n’ukutagororoka.​—1Kr 13:6; Fp 4:8.

UKO TWOBIGIRA:

  • Niwiyemeze kutumviriza canke kudakwiragiza urusaku.​—1Ts 4:11

  • Ntunezererwe icago c’uwundi

  • Nunezererwe ibintu vyiza kandi biremesha

NIMURABE IVIDEWO IVUGA NGO ‘NIMUGIRIRANIRE URUKUNDO HAGATI YANYU’: NTUNEZERERWE IBITAGOROROTSE, AHUBWO UNEZERANWE N’UKURI, MUCE MWISHURA IBI BIBAZO:

  • Ni mu buryo ki Debora “yanezererewe ibitagororotse”?

  • Alice yabogoye gute ikiyago yariko agirana na Debora?

  • Ibintu vyiza bimwebimwe twoshobora kuvuga ni ibihe?

Nunezeranwe n’ukuri, ntunezererwe ibitagororotse