Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Iterabwoba ryoba rizokwigera rihera?

Iterabwoba ryoba rizokwigera rihera?

 Inyuma y’igitero ca ba gaterabwoba, ni ibisanzwe kwibaza uti: ‘Imana yoba ivyitaho? Kubera iki ibi bintu vyabaye? Iterabwoba a ryoba rizokwigera rihera? Ni ibiki vyomfasha kurengera ubwoba mfise?’ Bibiliya iratanga inyishu ziremesha z’ivyo bibazo.

Imana ibona gute iterabwoba?

 Imana iranka ubugizi bwa nabi n’iterabwoba. (Zaburi 11:5; Imigani 6:16, 17) Na Yezu, intumwa y’Imana, yarahambariye abigishwa biwe igihe bagirira nabi abandi. (Matayo 26:50-52) Naho hari abivugisha ko bakora ibitero vy’ubugizi bwa nabi mw’izina ry’Imana, ntibarekurira kubikora. Nkako, ntiyumviriza n’amasengesho yabo.​—Yesaya 1:15.

 Imana iritaho abari mu ngorane bose, harimwo n’abashikiwe n’ingaruka z’ibitero vya ba gaterabwoba. (Zaburi 31:7; 1 Petero 5:7) Bibiliya kandi irerekana ko Imana izokuraho ubugizi bwa nabi.​—Yesaya 60:18.

Igituma haba iterabwoba

 Bibiliya irahishura imvo nyamukuru ituma haba iterabwoba. Igira iti: “Umuntu yaganje uwundi mu kumugirira nabi.” (Umusiguzi 8:9) Kuva kera, abantu bafise ububasha bamye bakoresha iterabwoba mu gukandamiza abandi. Hari abandi baca bakoresha iterabwoba kugira bihore ababagiriye nabi.​—Umusiguzi 7:7.

Ingene iterabwoba rizovaho

 Imana isezerana kuzokuraho ubwoba n’ubugizi bwa nabi maze izane amahoro kw’isi. (Yesaya 32:18; Mika 4:3, 4)

  •   Izokuraho igituma haba iterabwoba. Imana izokuraho intwaro z’abantu izisubirize n’intwaro yayo izoba iganza isi yose. Yezu Kristu Umutware w’iyo ntwaro azogirira neza abantu bose kandi azokuraho agahahazo n’ubugizi bwa nabi. (Zaburi 72:2, 14) Ico gihe nta n’umwe azoba agikora iterabwoba. Abantu“bazokwinovora amahoro menshi.”​—Zaburi 37:10, 11.

  •   Izokuraho ingaruka zose z’iterabwoba. Imana izokiza abantu ingaruka z’iterabwoba haba ku mubiri canke ku mutima. (Yesaya 65:17; Ivyahishuwe 21:3, 4) Mbere isezerana ko izozura abapfuye itume basubira kubaho mw’isi irangwa amahoro.​—Yohani 5:28, 29.

 Bibiliya iraduha imvo zumvikana zituma twemera ko Imana igiye kubikora vuba. Yamara, woshobora kwibaza uti: ‘None ni kubera iki Imana itarakuraho iterabwoba?’ Kugira uronke inyishu y’ico kibazo, raba ividewo ivuga ngo Kubera iki Imana ireka tugashikirwa n’ingorane?

a “Iterabwoba” muri rusangi ryerekeza ku kugirira nabi abandi canke kubatera ubwoba ko uzobagirira nabi na canecane rikagirirwa abanyagihugu kugira bagire ubwoba maze ushike ku co wipfuza mu vya politike, mu vy’idini canke mu kibano. Ariko rero, abantu boshobora kutavuga rumwe ku bijanye n’uko igitero kanaka coba ari iterabwoba canke atari ryo.