Ibindi biganiro

Aha urahasanga ibiganiro bitari bike, vyinshi muri vyo bikaba ari ivyabonetse ku rupapuro rw’intango rwa jw.org. Nukoreshe ibi biganiro n’aya mavidewo kugira urushirize kwizera impanuro nziza ziri muri Bibiliya.

NUGUME URI MASO!

Amahera akoreshwa mu gisirikare ararenga imiliyaridi 2.000 z’amadolari: Bibiliya ibivugako iki?

Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwari bwaravuze ko intwaro nganzasi zizosunikana zirondera gutwara isi, ivyo bikaba vyotumye zisohora ubutunzi bwinshi.

NUGUME URI MASO!

Ubuhinga bwa none bwigana ubwenge bw’umuntu bwoba buzofasha abantu canke buzobateza ingorane? Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya iravuga igituma abantu badashobora kwemeza ijana kw’ijana ko iterambere ry’ivy’ubuhinga bwa none rizokwama rikoreshwa neza.

NUGUME URI MASO!

Umwaka uraheze intambara yo muri Ukraine itanguye: Ni icizigiro ikihe Bibiliya itanga?

Raba icizigiro Bibiliya itanga ku bijanye n’ingene intambara zigiye kuvaho.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene indwara zo mu mutwe zirushiriza kwongerekana ku bakiri bato?

Bibiliya iratanga impanuro zofasha abakiri bato kwihanganira imikazo ibashikira.

NUGUME URI MASO!

Ibinyamugigima bikomeye vyarateye muri Tirkiya no muri Siriya​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya iratanga indemesho n’icizigiro ku bashikiwe na vya nyamugigima bikomeye vyateye muri Tirkiya no muri Siriya.

NUGUME URI MASO!

Abanyasiyansi barigije imbere urushinge rw’isaha y’ikigereranyo y’umuhero​—Bibiliya ibivugako iki?

Naho Bibiliya ivuga ibijanye n’umuhero, iratanga n’imvo zituma tuguma tubona ibintu mu buryo bwiza.

NUGUME URI MASO!

Ukuntu Ivyabona vya Yehova babona ibijanye na rya honyabwoko ryagirirwa Abayahudi​—Bibiliya ibivugako iki?

Abantu benshi baratinya ko hosubira kuba ihonyabwoko nk’iryo.

GUMA URI MASO!

Vyoba bishoboka ko abantu bo mu moko yose bangana? Bibiliya ibivugako iki?

Abantu amamiliyoni bariko bariga muri Bibiliya ukuntu bofatana abandi icubahiro n’iteka.

NUGUME URI MASO!

Kubera iki ivya politike bituma abantu badahuza? Bibiliya ibivugako iki?

Hirya no hino kw’isi, abantu ntibahuza kubera ivya politike. Bibiliya iravuga ukuntu bizotorerwa umuti: Ivuga ko hari umutegetsi ashoboye gutuma abantu bose bunga ubumwe.

NUGUME URI MASO!

Imvo zotuma tugira icizigiro mu 2023​—Bibiliya ibivugako iki?

Igihe umwaka utanguye, abantu benshi baba biteze ko ibintu bizogenda neza. Inkuru nziza iri muri Bibiliya irashobora gutuma umuntu arushiriza kubona ko ibintu bizogenda neza.

NUGUME URI MASO!

Umwaka wa 2022 waranzwe n’ingorane zitesha umutwe​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yonyene ni yo isigura neza igituma ibintu nk’ivyo biriko birashika.

NUGUME URI MASO!

Inkino z’igikombe c’isi yose zoba vy’ukuri zishobora gutuma abantu bunga ubumwe?​—Bibiliya ibivugako iki?

Vyaragaragaye ko igikombe c’isi yose atari gusa ibijanye n’umupira w’amaguru, harimwo n’ibindi.

NUGUME URI MASO!

Ibihugu vyoba vyoja hamwe kugira birwanye ihindagurika ry’ikirere?​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yari yaravuze itihenda ikintu nyamukuru gituma ibintu bitagenda neza.

Icohumuriza abagandaye

Iyo tubuze uwacu, twoshobora kwibaza ko ata muntu n’umwe atahura ukuntu twiyumva. Ariko Imana iradutahura, kandi irashoboye kudufasha.

NUGUME URI MASO!

Ni umutegetsi uwuhe uzotora? Bibiliya ibivugako iki?

Mbere n’umutegetsi agerageza gutwara neza kuruta abandi arafise aho agarukiriza, ariko hari Umutegetsi tuzi neza ko abishoboye.

NUGUME URI MASO!

Kuba abanyepolitike bavuga ko Harumagedoni iri hafi, Bibiliya ibivugako iki?

Ibirwanisho ruhonyanganda vyoba bizotuma Harumagedoni iza?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’uruzuba rukaze?

Iyo ngorane ihanze isi yose yoba izotorerwa umuti? Hoba hari icizigiro ca kazoza?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ukuntu abakirisu bakwiye kubona intambara?

Abakirisu bagira uruhara mu ntambara boba bariko barakurikiza ivyo Yezu yigishije?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ingene hirya no hino kw’isi hari ubushuhe bwinshi?

Hoba hazogera igihe kuba kw’isi bidashoboka?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ibitero vy’abitwaje ibirwanisho biriko biba kw’isi?

Hoba hari icizigiro ko ubukozi bw’ikibi nk’ubwo buzohera?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene isi iriko irononekara?

Umurongo umwe wo mu Bibiliya uratubwira ibintu bitatu ku bijanye n’ukwononekara kw’ibidukikije kubangamiye umubumbe wacu.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene ibiciro biguma biduga kw’isi yose?

Kubera iki hari ingorane z’ivy’ubutunzi? Bibiliya yodufasha gute?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ubwicanyi bubera kw’ishure?

Kubera iki hari mwene ayo mabi? Ubukozi bw’ikibi bwoba buzoteba bugahera?

NUGUME URI MASO!

Intambara yo muri Ukraine yateje amapfa kw’isi

Bibiliya yari yaravuze ko hoteye amapfa kw’isi yose, ariko kandi iratanga icizigiro hamwe n’impanuro ngirakamaro zitwereka ingene twovyifatamwo ubu.

NUGUME URI MASO!

Abantu imiliyoni 6 barapfuye kubera Korona: Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yari yaravuze ko hobaye ibiza bikomakomeye, iratubwira ingene twovyifatamwo ikongera ikatubwira ingene Imana izobitorera umuti urama.

Intwaro zirangwa n’igiturire zoba zizokwigera zivaho?

Raba imvo zitatu zotuma twizigira ko hari intwaro imwe rudende itazokwigera irangwamwo igiturire.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye no gusenga ibishushanyo?

Imana ibona gute ibijanye no gukoresha ibishushanyo canke ibigirwamana mu gusenga?

NUGUME URI MASO!

Idini n’intambara muri Ukraine: Bibiliya ibivugako iki?

Abakuru b’idini bo muri Ukraine n’abo mu Burusiya bariko baragira uruhara muri iyo ntambara mu buryo butandukanye cane n’ivyo Yezu yigishije abigishwa biwe.

NUGUME URI MASO!

Impunzi amamiliyoni zarahunze Ukraine

Bibiliya iravuga imvo nyamukuru ziriko ziratuma abo bantu bahunga hamwe n’umuti urama w’izo ngorane.

Uburusiya bwarateye Ukraine

Nimba ari ukwo, Bibiliya yoba yerekana ingene ivyo vyose bizorangira?

Ubuzima bwoba buzosubira kumera nk’uko bwahora? Ingene Bibiliya yodufasha kubaho mw’isi yahindutse kubera ikiza

Impanuro zitandatu zo muri Bibiliya zishobora kudufasha kutitega ibirenze no kwihanganira ibidushikira.

Bibiliya yoba yogufasha guhangana n’ihinduka rikomeye ry’ikirere?

Impanuro Bibiliya itanga zirashobora kugufasha imbere y’uko ivyago bitangura, igihe biriko biraba n’inyuma y’aho.

Iterabwoba ryoba rizokwigera rihera?

Mu kurindira ko ubwoba n’ubugizi bwa nabi bivaho, hari ibintu bibiri Bibiliya ivuga ko vyoshobora gufasha abantu kwihangana igihe batewe na ba gaterabwoba.

Isi yoba yimirije gukurwaho? Bibiliya yoba ivuga ko isi izovaho buhere?

Naho Bibiliya ivuga ko umubumbe w’isi uzokwamaho ibihe bidahera, hariho isi izokurwaho.

Igihe uwawe apfuye

Raba ibintu ngirakamaro wokora kugira ngo wihanganire umubabaro uva ku kubura uwawe.

Ingene wokwirinda kwiganyira

Ni impanuro ngirakamaro izihe be n’ivyanditswe vyo muri Bibiliya bishobora kugufasha kutiganyira birenze?

Idini bwoba ari ubundi buryo bwo kurondera amahera?

Mu masengero amwamwe, benshi mu bahasengera ni abakene ariko abavugabutumwa usanga batunze cane.

Ni nde azotuma isi isubira kumera neza?

Abahinga bamwebamwe mu bijanye n’ibidukikije bavuga ko abantu bariko barakora ibintu bibangamira ibidukikije bishobora gutuma mbere bimwebimwe bihona.

Ivyo wokora hadutse indwara ziterwa n’imigera

Igihe indwara yandukira igize ico igukozeko, wovyifatamwo gute ku mubiri mu nyiyumvo no mu vy’impwemu?

Ingene wovyifatamwo igihe wumva urengewe n’iki kiza

Tutabaye maso turashobora gusanga tutagikurikiza amabwirizwa yo kwikingira korona.

Haboneka Bibiliya y’isi nshasha yasubiwemwo mu Gisupanyoli

Abahinduzi bashoboye gute gusohora Bibiliya isomwa n’abantu bo hirya no hino kw’isi kandi ijambo rimwe muri urwo rurimi rishobora kugira insobanuro nyinshi?

Ingene wokwihanganira indwara ikomeye

Ni impanuro izihe Bibiliya itanga zogufasha igihe ufashwe n’indwara ikomeye?

Ingene wobeshwaho na bike

Igihe bishitse ivyo wahora ukora kugira uronke ikikubeshaho bigahagarara, urata umutwe. Naho biri ukwo, Bibiliya irimwo ivyiyumviro vyogufasha kubeshwaho na bike.

Ingene wokwigerera mu kunywa

Ibintu bitanu vyogufasha kwigerera mu kunywa naho woba uri mu bihe bitesha umutwe.

Icandikano ca kera cemeza ko izina ry’Imana rikwiye gukoreshwa

Raba ibintu vyemeza ko izina ry’Imana rikwiye kuboneka mw’“Isezerano rishasha.”

Urutonde rwo gusoma Bibiliya

Waba ushaka gusoma Bibiliya buri musi, canke ukaba ushaka ko woba wahejeje kuyisoma mu mwaka umwe canke ukaba ari ho ugitangura kuyisoma, uru rutonde rurashobora kubigufashamwo.

Ubuzima bwabayeho gute?

Mu bisanzwe abantu benshi bize, harimwo n’abahinga batari bake, ntibemera inyigisho y’ihindagurika.

Ingene wotora aho icanditswe kinaka giherereye muri Bibiliya

Ibitabu 66 bigize Bibiliya bitondetswe hisunzwe ukuntu bitondekwa muri Bibiliya nka zose. Hatangura izina ry’igitabu hanyuma ikigabane hanyuma umurongo.

Barahaye agaciro Bibiliya

William Tyndale na Michel Servet ni babiri gusa mu bantu benshi bihevye baremera no kuvugwa nabi kugira bakingire ukuri kwo muri Bibiliya, naho barwanijwe bagahakwa no kwicwa.

Barahaye agaciro Bibiliya​—Agace ka videwo (William Tyndale)

Igikorwa yakoze kirerekana ko yakunda Bibiliya. Ivyo yakoze turacavyungukirako.

NUGUME URI MASO!

NUGUME URI MASO!

Amahera akoreshwa mu gisirikare ararenga imiliyaridi 2.000 z’amadolari: Bibiliya ibivugako iki?

Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwari bwaravuze ko intwaro nganzasi zizosunikana zirondera gutwara isi, ivyo bikaba vyotumye zisohora ubutunzi bwinshi.

NUGUME URI MASO!

Ubuhinga bwa none bwigana ubwenge bw’umuntu bwoba buzofasha abantu canke buzobateza ingorane? Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya iravuga igituma abantu badashobora kwemeza ijana kw’ijana ko iterambere ry’ivy’ubuhinga bwa none rizokwama rikoreshwa neza.

NUGUME URI MASO!

Umwaka uraheze intambara yo muri Ukraine itanguye: Ni icizigiro ikihe Bibiliya itanga?

Raba icizigiro Bibiliya itanga ku bijanye n’ingene intambara zigiye kuvaho.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene indwara zo mu mutwe zirushiriza kwongerekana ku bakiri bato?

Bibiliya iratanga impanuro zofasha abakiri bato kwihanganira imikazo ibashikira.

NUGUME URI MASO!

Ibinyamugigima bikomeye vyarateye muri Tirkiya no muri Siriya​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya iratanga indemesho n’icizigiro ku bashikiwe na vya nyamugigima bikomeye vyateye muri Tirkiya no muri Siriya.

NUGUME URI MASO!

Abanyasiyansi barigije imbere urushinge rw’isaha y’ikigereranyo y’umuhero​—Bibiliya ibivugako iki?

Naho Bibiliya ivuga ibijanye n’umuhero, iratanga n’imvo zituma tuguma tubona ibintu mu buryo bwiza.

NUGUME URI MASO!

Ukuntu Ivyabona vya Yehova babona ibijanye na rya honyabwoko ryagirirwa Abayahudi​—Bibiliya ibivugako iki?

Abantu benshi baratinya ko hosubira kuba ihonyabwoko nk’iryo.

GUMA URI MASO!

Vyoba bishoboka ko abantu bo mu moko yose bangana? Bibiliya ibivugako iki?

Abantu amamiliyoni bariko bariga muri Bibiliya ukuntu bofatana abandi icubahiro n’iteka.

NUGUME URI MASO!

Kubera iki ivya politike bituma abantu badahuza? Bibiliya ibivugako iki?

Hirya no hino kw’isi, abantu ntibahuza kubera ivya politike. Bibiliya iravuga ukuntu bizotorerwa umuti: Ivuga ko hari umutegetsi ashoboye gutuma abantu bose bunga ubumwe.

NUGUME URI MASO!

Imvo zotuma tugira icizigiro mu 2023​—Bibiliya ibivugako iki?

Igihe umwaka utanguye, abantu benshi baba biteze ko ibintu bizogenda neza. Inkuru nziza iri muri Bibiliya irashobora gutuma umuntu arushiriza kubona ko ibintu bizogenda neza.

NUGUME URI MASO!

Umwaka wa 2022 waranzwe n’ingorane zitesha umutwe​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yonyene ni yo isigura neza igituma ibintu nk’ivyo biriko birashika.

NUGUME URI MASO!

Inkino z’igikombe c’isi yose zoba vy’ukuri zishobora gutuma abantu bunga ubumwe?​—Bibiliya ibivugako iki?

Vyaragaragaye ko igikombe c’isi yose atari gusa ibijanye n’umupira w’amaguru, harimwo n’ibindi.

NUGUME URI MASO!

Ibihugu vyoba vyoja hamwe kugira birwanye ihindagurika ry’ikirere?​—Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yari yaravuze itihenda ikintu nyamukuru gituma ibintu bitagenda neza.

NUGUME URI MASO!

Ni umutegetsi uwuhe uzotora? Bibiliya ibivugako iki?

Mbere n’umutegetsi agerageza gutwara neza kuruta abandi arafise aho agarukiriza, ariko hari Umutegetsi tuzi neza ko abishoboye.

NUGUME URI MASO!

Kuba abanyepolitike bavuga ko Harumagedoni iri hafi, Bibiliya ibivugako iki?

Ibirwanisho ruhonyanganda vyoba bizotuma Harumagedoni iza?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’uruzuba rukaze?

Iyo ngorane ihanze isi yose yoba izotorerwa umuti? Hoba hari icizigiro ca kazoza?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ukuntu abakirisu bakwiye kubona intambara?

Abakirisu bagira uruhara mu ntambara boba bariko barakurikiza ivyo Yezu yigishije?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ingene hirya no hino kw’isi hari ubushuhe bwinshi?

Hoba hazogera igihe kuba kw’isi bidashoboka?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ibitero vy’abitwaje ibirwanisho biriko biba kw’isi?

Hoba hari icizigiro ko ubukozi bw’ikibi nk’ubwo buzohera?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene isi iriko irononekara?

Umurongo umwe wo mu Bibiliya uratubwira ibintu bitatu ku bijanye n’ukwononekara kw’ibidukikije kubangamiye umubumbe wacu.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ingene ibiciro biguma biduga kw’isi yose?

Kubera iki hari ingorane z’ivy’ubutunzi? Bibiliya yodufasha gute?

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ubwicanyi bubera kw’ishure?

Kubera iki hari mwene ayo mabi? Ubukozi bw’ikibi bwoba buzoteba bugahera?

NUGUME URI MASO!

Intambara yo muri Ukraine yateje amapfa kw’isi

Bibiliya yari yaravuze ko hoteye amapfa kw’isi yose, ariko kandi iratanga icizigiro hamwe n’impanuro ngirakamaro zitwereka ingene twovyifatamwo ubu.

NUGUME URI MASO!

Abantu imiliyoni 6 barapfuye kubera Korona: Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya yari yaravuze ko hobaye ibiza bikomakomeye, iratubwira ingene twovyifatamwo ikongera ikatubwira ingene Imana izobitorera umuti urama.

NUGUME URI MASO!

Bibiliya ivuga iki ku bijanye no gusenga ibishushanyo?

Imana ibona gute ibijanye no gukoresha ibishushanyo canke ibigirwamana mu gusenga?

NUGUME URI MASO!

Idini n’intambara muri Ukraine: Bibiliya ibivugako iki?

Abakuru b’idini bo muri Ukraine n’abo mu Burusiya bariko baragira uruhara muri iyo ntambara mu buryo butandukanye cane n’ivyo Yezu yigishije abigishwa biwe.

NUGUME URI MASO!

Impunzi amamiliyoni zarahunze Ukraine

Bibiliya iravuga imvo nyamukuru ziriko ziratuma abo bantu bahunga hamwe n’umuti urama w’izo ngorane.

Uburusiya bwarateye Ukraine

Nimba ari ukwo, Bibiliya yoba yerekana ingene ivyo vyose bizorangira?

IVYO KU NTANGO

Intwaro zirangwa n’igiturire zoba zizokwigera zivaho?

Raba imvo zitatu zotuma twizigira ko hari intwaro imwe rudende itazokwigera irangwamwo igiturire.

Ubuzima bwoba buzosubira kumera nk’uko bwahora? Ingene Bibiliya yodufasha kubaho mw’isi yahindutse kubera ikiza

Impanuro zitandatu zo muri Bibiliya zishobora kudufasha kutitega ibirenze no kwihanganira ibidushikira.

Bibiliya yoba yogufasha guhangana n’ihinduka rikomeye ry’ikirere?

Impanuro Bibiliya itanga zirashobora kugufasha imbere y’uko ivyago bitangura, igihe biriko biraba n’inyuma y’aho.

Iterabwoba ryoba rizokwigera rihera?

Mu kurindira ko ubwoba n’ubugizi bwa nabi bivaho, hari ibintu bibiri Bibiliya ivuga ko vyoshobora gufasha abantu kwihangana igihe batewe na ba gaterabwoba.

Isi yoba yimirije gukurwaho? Bibiliya yoba ivuga ko isi izovaho buhere?

Naho Bibiliya ivuga ko umubumbe w’isi uzokwamaho ibihe bidahera, hariho isi izokurwaho.

Ingene wokwirinda kwiganyira

Ni impanuro ngirakamaro izihe be n’ivyanditswe vyo muri Bibiliya bishobora kugufasha kutiganyira birenze?

Idini bwoba ari ubundi buryo bwo kurondera amahera?

Mu masengero amwamwe, benshi mu bahasengera ni abakene ariko abavugabutumwa usanga batunze cane.

Ni nde azotuma isi isubira kumera neza?

Abahinga bamwebamwe mu bijanye n’ibidukikije bavuga ko abantu bariko barakora ibintu bibangamira ibidukikije bishobora gutuma mbere bimwebimwe bihona.

Ingene wovyifatamwo igihe wumva urengewe n’iki kiza

Tutabaye maso turashobora gusanga tutagikurikiza amabwirizwa yo kwikingira korona.

Ingene wokwihanganira indwara ikomeye

Ni impanuro izihe Bibiliya itanga zogufasha igihe ufashwe n’indwara ikomeye?

Ingene wobeshwaho na bike

Igihe bishitse ivyo wahora ukora kugira uronke ikikubeshaho bigahagarara, urata umutwe. Naho biri ukwo, Bibiliya irimwo ivyiyumviro vyogufasha kubeshwaho na bike.

Ingene wokwigerera mu kunywa

Ibintu bitanu vyogufasha kwigerera mu kunywa naho woba uri mu bihe bitesha umutwe.

IBINDI

Icohumuriza abagandaye

Iyo tubuze uwacu, twoshobora kwibaza ko ata muntu n’umwe atahura ukuntu twiyumva. Ariko Imana iradutahura, kandi irashoboye kudufasha.

Igihe uwawe apfuye

Raba ibintu ngirakamaro wokora kugira ngo wihanganire umubabaro uva ku kubura uwawe.

Ivyo wokora hadutse indwara ziterwa n’imigera

Igihe indwara yandukira igize ico igukozeko, wovyifatamwo gute ku mubiri mu nyiyumvo no mu vy’impwemu?

Haboneka Bibiliya y’isi nshasha yasubiwemwo mu Gisupanyoli

Abahinduzi bashoboye gute gusohora Bibiliya isomwa n’abantu bo hirya no hino kw’isi kandi ijambo rimwe muri urwo rurimi rishobora kugira insobanuro nyinshi?

Icandikano ca kera cemeza ko izina ry’Imana rikwiye gukoreshwa

Raba ibintu vyemeza ko izina ry’Imana rikwiye kuboneka mw’“Isezerano rishasha.”

Urutonde rwo gusoma Bibiliya

Waba ushaka gusoma Bibiliya buri musi, canke ukaba ushaka ko woba wahejeje kuyisoma mu mwaka umwe canke ukaba ari ho ugitangura kuyisoma, uru rutonde rurashobora kubigufashamwo.

Ubuzima bwabayeho gute?

Mu bisanzwe abantu benshi bize, harimwo n’abahinga batari bake, ntibemera inyigisho y’ihindagurika.

Ingene wotora aho icanditswe kinaka giherereye muri Bibiliya

Ibitabu 66 bigize Bibiliya bitondetswe hisunzwe ukuntu bitondekwa muri Bibiliya nka zose. Hatangura izina ry’igitabu hanyuma ikigabane hanyuma umurongo.

Barahaye agaciro Bibiliya​—Agace ka videwo (William Tyndale)

Igikorwa yakoze kirerekana ko yakunda Bibiliya. Ivyo yakoze turacavyungukirako.

Barahaye agaciro Bibiliya

William Tyndale na Michel Servet ni babiri gusa mu bantu benshi bihevye baremera no kuvugwa nabi kugira bakingire ukuri kwo muri Bibiliya, naho barwanijwe bagahakwa no kwicwa.

Sorry, there are no terms that match your selection.