Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 91

Yezu azura Lazaro

Yezu azura Lazaro

YOHANI 11:38-54

  • IZUKA RYA LAZARO

  • SENTARE NKURU IJA INAMA YO KWICA YEZU

Yezu amaze guhura na Marita, mu nyuma agahura na Mariya hafi y’i Betaniya, baca baja ku mva ya Lazaro. Ni isenga ryugajwe ibuye. Yezu avuga ati: “Kureko iryo buye.” Marita araserura amakenga afise kuko atazi ico Yezu agomba gukora. Agira ati: “Mukama, ubu ategerezwa kuba anuka, kuko haciye imisi ine.” Ariko Yezu amubwira ati: “Sinakubwiye yuko hamwe wokwemera wobona ubuninahazwa bw’Imana?”​—Yohani 11:39, 40.

Nuko bakurako nya buye. Yezu ararangamiza maze agasenga ati: “Data, ndagukengurukiye ko unyumvise. Nari nzi koko yuko wama unyumva; mugabo mvuze ku bw’isinzi rihagaze hano, kugira ngo bemere yuko wantumye.” Iryo sengesho Yezu atuye ku mugaragaro rirereka abari ng’aho  ko ivyo agiye gukora abishobozwa n’ububasha bw’Imana. Yezu aca asemerera n’ijwi rirenga ati: “Lazaro, sohoka!” Lazaro aca asohoka, amaguru n’amaboko bizingiriyeko ibitambara, mu maso hiwe na ho hazingiriye impuzu. Yezu avuga ati: “Mutekurure mumureke agende.”​—Yohani 11:41-44.

Abayuda benshi bari baje guhoza Mariya na Marita barabona ico gitangaro maze bakizera Yezu. Ariko abandi baca bagenda bakiganira Abafarizayo iyo nkuru. Abafarizayo hamwe n’abakuru b’abaherezi baca bakoranya Sentare nkuru y’Abayuda. Mu bagize iyo sentare harimwo umuherezi mukuru Kayifa. Bamwe muri bo bidoga bati: “Mbega dukore iki, ko uyu muntu akora ibimenyetso vyinshi? Nitwamureka gutyo, bazomwizera bose, kandi Abaroma bazoza bakureho ahantu hacu n’ihanga ryacu.” (Yohani 11:47, 48) Naho abo bagabo bafise ibimenyamenya vy’abantu biboneye amaso mu yandi ingene Yezu “akora ibimenyetso vyinshi,” ntibahimbarwa n’ivyo Imana iriko irakora biciye kuri we. Barajwe ishinga n’ibibanza barimwo n’ubukuru bafise.

Kwumva ko Lazaro yazuwe mu bapfuye biratuma Abasadukayo barya ivyatsi, kubera ko batemera izuka. Kayifa, na we nyene akaba ari Umusadukayo, arakankama ati: “Mwebwe nta co muzi, kandi ntimwiyumvira yuko ari ku neza yanyu ko umuntu umwe apfira abantu hako ihanga ryose rirandurwa.”​—Yohani 11:49, 50; Ivyakozwe 5:17; 23:8.

Ivyo Kayifa ntiyabivuze “avyibwiye.” Imana ni yo yatumye abivuga kubera ikibanza yarimwo. Kayifa ashaka kuvuga ko Yezu akwiye kwicwa kugira ntabandanye abangamira ububasha n’ubukuru bw’indongozi z’idini ry’Abayuda. Ariko rero, ayo majambo y’ubuhanuzi Kayifa avuga arerekana ko Yezu atopfiriye Abayuda bonyene, ahubwo ko yopfiriye “abana b’Imana basabagiye” bose.​—Yohani 11:51, 52.

Kayifa arajijura abagize Sentare nkuru y’Abayuda ku buryo bagira umugambi wo kwica Yezu. None Nikodemu yoba yibira akabanga Yezu ko ari mu bagize iyo sentare akaba n’umugenzi wiwe? Uko bigenda kwose, Yezu aca ava mu micungararo ya Yeruzalemu, bigatuma adapfa igihe Imana yashinze kitaragera.