Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 66

I Yeruzalemu ku musi mukuru w’insago

I Yeruzalemu ku musi mukuru w’insago

YOHANI 7:11-32

  • YEZU YIGISHA MU RUSENGERO

Yezu aramaze kumenyekana cane mu myaka ihaciye kuva abatijwe. Abayuda ibihumbi baramaze kubona ibitangaro akora, kandi amakuru y’ivyo akora aramaze gukwira mu gihugu cose. Ubu ni ku Musi mukuru w’insago i Yeruzalemu, benshi bakaba bashashaye kumubona.

Abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye ku vyerekeye Yezu. Bamwe bavuga bati: “Ni umuntu mwiza.” Abandi na bo bati: “Habe namba, ahubwo azimiza isinzi.” (Yohani 7:12) Abantu benshi barongorerana ivyiyumviro nk’ivyo mu misi ya mbere y’urwo rubanza. Yamara rero, nta n’umwe yubahuka kuvugira Yezu ku mugaragaro kubera batinya abakuru b’idini ry’Abayuda.

Umusi mukuru ugeze hagati, Yezu araza ku rusengero. Benshi baratangazwa n’ukuntu ari umuhanga mu kwigisha. Ntiyigeze aja mu mashure y’Abarabi, ari co gituma Abayuda babaza bati: “Uyu muntu yamenye gute ivy’indome, kandi atize mu mashure?”​—Yohani 7:15.

Yezu asigura ati: “Ivyo nigisha si ivyanje, ahubwo ni ivy’uwandungitse. Nimba umuntu yipfuza gukora ukugomba kw’Uyo, azomenya ivyerekeye iyo nyigisho, ko iva ku Mana canke ko mvuga ivyo nibwiye.” (Yohani 7:16, 17) Ivyo Yezu yigisha birahuye n’amategeko y’Imana. Abantu bari bakwiye rero kubona ko atarondera ubuninahazwa bwiwe, ahubwo ko arondera ubuninahazwa bw’Imana.

Yezu rero avuga ati: “None Musa ntiyabahaye Itegeko? Mugabo nta n’umwe muri mwebwe agamburuka Itegeko. Kubera iki murondera kunyica?” Bamwe muri iryo sinzi, kumbure abashitsi bavuye mu yindi mihingo, ntibazi ivy’uwo mugambi mubi. Ntibumva ko hari umuntu yogerageza kwica umwigisha mwiza nk’uwo. Ni co gituma biyumvira ko hari ikintu kitagenda neza muri Yezu kubona avuga amajambo nk’ayo. Bavuga bati: “Wewe urimwo idayimoni. Ni nde ariko arondera kukwica?”​—Yohani 7:19, 20.

Mu vy’ukuri, indongozi z’Abayuda zarashatse kwica Yezu igihe yari ahejeje gukiza umuntu kw’Isabato, ubu hakaba haciye umwaka n’igice. Yezu rero arabafasha kuzirikana kugira ashire ahabona ubujuju bwabo. Abibutsa ko amategeko y’Imana avuga ko umwana w’umuhungu agenyerwa ku musi ugira umunani, naho uwo musi woba ari Isabato. Aca ababaza ati: “Nimba umuntu agenyerwa kw’isabato kugira ngo itegeko rya Musa ntirirengwe, mungiriye ishavu rirerire kubera ko nakijije umuntu kw’isabato? Reka guca urubanza mufatiye ku biboneka inyuma, ahubwo ba muca urubanza rugororotse.”​—Yohani 7:23, 24.

Abantu b’i Yeruzalemu bazi uko ibintu vyifashe, bavuga bati: “Uwu si wa muntu [abatware] bariko barondera kwica? Yamara raba ariko avugira ku mugaragaro, kandi nta na kimwe bamubwira. None abatware barazi neza yuko uyu ari we Kristu?” Kubera iki none abantu batemera ko Yezu ari we Kristu? Bavuga bati: “Turazi iyo uyu muntu ava; yamara Kristu niyaza, nta n’umwe azomenya iyo ava.”​—Yohani 7:25-27.

Aho nyene ku rusengero, Yezu yishura ati: “Muranzi kandi murazi n’iyo mva. Vyongeye, sinaje ndavyigeneye, mugabo uwandungitse ariho koko, kandi mwebwe ntimumuzi. Jewe ndamuzi, kubera ko ndi uwumuserukira yavuye kuri we, kandi Uwo yarantumye.” (Yohani 7:28, 29) Bumvise ayo majambo ya Yezu adakikiriza, baca bagerageza kumufata, kumbure kugira bamute mw’ibohero canke bamwice. Ariko rero, nta co bashikako kuko igihe c’uko Yezu apfa kitaragera.

Yamara rero, abantu benshi barizera Yezu kandi ivyo birumvikana. Yaragendeye ku mazi, aratururuza ibihuhusi, aragaburira abantu ibihumbi  ku gitangaro akoresheje udukate n’udufi dukeyi, arakiza abarwaye, aratuma ibimuga bitambuka, arahumura amaso y’impumyi, arakiza abanyamibembe, aranazura abapfuye. Emwe, ntibitangaje kubona babaza bati: “Kristu niyashika, mugira ngo azokora ibimenyetso biruta ivyo uyu muntu yakoze?”​—Yohani 7:31.

Abafarizayo bumvise abantu bariko baravuga ayo majambo, bo hamwe n’abakuru b’abaherezi baca barungika abarinzi gufata Yezu.