Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Yezu ni inzira, ukuri n’ubuzima

 IKIGABANE CA 69

Abana ba Aburahamu canke ba Shetani?

Abana ba Aburahamu canke ba Shetani?

YOHANI 8:37-59

  • ABAYUDA BAVUGA KO ARI ABANA BA ABURAHAMU

  • YEZU YABAYEHO IMBERE YA ABURAHAMU

Igihe Yezu akiri i Yeruzalemu ku Musi mukuru w’insago, arabandanya kwigisha ukuri guhambaye. Bamwe mu Buyuda bari ng’aho bahejeje kumubwira bati: “Turi uruvyaro rwa Aburahamu kandi ntaho twigeze tuba abashumba.” Yezu asubizayo ati: “Ndazi ko muri uruvyaro rwa Aburahamu; mugabo muriko murondera kunyica, kubera ko ijambo ryanje ridatera imbere muri mwebwe. Jewe mvuga ivyo nabonanye Dawe; namwe rero, nimukore ivyo mwumvanye so.”​—Yohani 8:33, 37, 38.

Iciyumviro ca Yezu kiratomoye: Ntasangiye se n’abo Bayuda. Kubera yuko badatahuye ico ashatse kuvuga, basubizayo bati: “Data ni Aburahamu.” (Yohani 8:39; Yesaya 41:8) Ni ivy’ukuri ko bakomoka kuri Aburahamu. Biyumvira rero ko bafise ukwizera nk’ukwa Aburahamu wa mugenzi w’Imana.

Ariko rero, Yezu ababwira ati: “Nimba muri abana ba Aburahamu, nimukore ibikorwa vya Aburahamu.” Nkako, impfizi y’intama itendera nka se. Yezu arabandanya ati: “Mugabo ubu muriko murondera kunyica, jewe umuntu yababwiye ukuri numvanye Imana. Aburahamu ivyo nta vyo yakoze.” Yezu aca ababwira amajambo atangaje ati: “Mwebwe mukora ibikorwa vya so.”​—Yohani 8:39-41.

TGushika n’ubu Abayuda ntibaratahura uwo Yezu ariko aravuga. BarTemeza ko atari ibivyarwa, bakavuga bati: “Ntitwavutse ku busambanyi; dufise Data umwe, ni Imana.” Ubwo none Imana yoba ari yo se vy’ukuri? Yezu avuga ati: “Iyo Imana iba ari yo So, muba munkunda, kuko navuye ku Mana, nkaba ndi hano. Kandi sinaje ndavyigeneye na gato, mugabo Uwo ni we yantumye.” Yezu ababaza ati: “Kubera iki mutazi ivyo ndiko ndavuga?” Ubwiwe aca yishura ati: “Kubera ko mudashobora kwumviriza ijambo ryanje.”​—Yohani 8:41-43.

Yezu yarakoze ibishoboka vyose ngo abereke ingaruka zo kumwiyamiriza. Ubu rero arabakurira inkoni ku gishitsi ati: “Mwebwe muva kuri so Shetani, kandi mushaka gushitsa ivyipfuzo vya so.” None se w’abo Bayuda ameze gute? Yezu aramudondora neza ati: “Uwo yari umwicanyi kuva mu ntango, kandi ntiyashikamye mu kuri.” Yongerako ati: “Uwuva ku Mana arumviriza amajambo y’Imana. Ni co gituma mutumviriza, kuko mutava ku Mana.”​—Yohani 8:44, 47.

Ayo majambo arababaza Abayuda maze bagasubizayo bati: “Wumva none tutaba tuvuze ukuri iyo tuvuze duti: Uri Umusamariya kandi urimwo idayimoni?” Yezu bamwita ngo ni “Umusamariya” mu kwerekana ukuntu bamukengera. Mugabo Yezu arirengagiza ico gitutsi, akabishura ati: “Sindimwo idayimoni, ahubwo ntera iteka Dawe, namwe mukantetereza.” Umuhango mwiza Yezu aca atanga urerekana ko ico kintu gikomeye. Agira ati: “Umuntu niyubahiriza ijambo ryanje, ntazokwigera abona urupfu.” Yezu ntashaka kuvuga ko intumwa n’abandi bayoboke biwe batazokwigera bapfa. Ahubwo ashaka kuvuga ko batazoshikirwa n’“urupfu rwa kabiri,” ni ukuvuga ukurandurwa ubutagisubira kubaho, ata cizigiro c’izuka.​—Yohani 8:48-51; Ivyahishuwe 21:8.

Ariko rero, abo Bayuda ntibatahura ayo majambo ya Yezu. Bagira bati: “Ubu rero turamenye koko yuko urimwo idayimoni. Aburahamu yarapfuye, n’abahanuzi nyene; mugabo nawe ngo: ‘Umuntu niyubahiriza ijambo ryanje ntazokwigera ahonja urupfu.’ None wewe uruta data Aburahamu yapfuye? . . . None wewe wigira ngo uri nde?”​—Yohani 8:52, 53.

Biraboneka ko Yezu ariko arabereka ko ari we Mesiya. Yamara rero, aho guca adudurirako mu kwishura ikibazo cabo cerekeye akaranga kiwe, avuga ati: “Nimba nininahaza, ubuninahazwa bwanje ni ubusa. Dawe ni we aninahaza, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu; yamara ntimwamumenye. Mugabo jewe ndamuzi. Kandi hamwe novuga  ko ntamuzi noba mbaye umunyabinyoma nkamwe.”​—Yohani 8:54, 55.

Yezu aragaruka ku karorero ka Aburahamu sekuruza wabo w’umwizigirwa, akagira ati: “Aburahamu so yaranezererwa cane icizigiro co kubona umusi wanje, kandi yarawubonye, aranezerwa.” Ego cane, kubera ko Aburahamu yizera umuhango w’Imana, yararindiranye igishika ukuza kwa Mesiya. Abayuda basubizayo bati: “Nta n’imyaka mirongo itanu ufise, hanyuma ngo warabonye Aburahamu?” Yezu abishura ati: “Ni ukuri kwose ndabibabwiye: Imbere y’uko Aburahamu abaho, jewe nariho.” Yezu ashaka kuvuga ubuzima yari afise imbere yo kuza kw’isi, igihe yari umumarayika w’ububasha mw’ijuru.​—Yohani 8:56-58.

Abayuda barashavuzwa n’uko Yezu avuga ko yatanze Aburahamu kubaho, bagaca batora amabuye ngo bayamutere. Ariko Yezu arabaca mu myanya y’intoke, akigira ata n’uwumuriye urwara.