Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 65

Yigisha ariko aja i Yeruzalemu

Yigisha ariko aja i Yeruzalemu

MATAYO 8:19-22 LUKA 9:51-62 YOHANI 7:2-10

  • INGENE BENE WABO NA YEZU BAMUBONA

  • GUKORERA IMANA BIHAMBAYE UKUNGANA IKI?

Yezu amaze igihe akorera canecane i Galilaya, kuko abantu baho bamwumviriza kuruta ab’i Yudaya. Vyongeye, igihe yari i Yeruzalemu maze agakiza umuntu kw’Isabato, “Abayuda bac[iye] barushirizaho kurondera kumwica.”​—Yohani 5:18; 7:1.

Ubu ni muri Nyakanga canke Gitugutu mu 32, kandi Umusi mukuru w’insago uregereje. Uwo musi mukuru umara imisi indwi, ku musi w’umunani hagaca haba ikoraniro ry’agakura. Werekana ko umwaka w’uburimyi urangiye, ukaba ari ikiringo c’ukuryoherwa no gushimira Imana.

Bene wabo na Yezu ari bo Yakobo, Simoni, Yozefu na Yuda bamuhimiriza bati: “Va ng’aha uje i Yudaya.” Igisagara ca Yeruzalemu ni co ntimatima y’ugusenga mu gihugu cose. Mu gihe c’iyo misi mikuru itatu iba buri mwaka, abantu baba buzuye muri ico gisagara. Bene wabo na Yezu bamubwira bati: “[N]ta muntu akora ikintu mu mpisho igihe arondera kumenyekana mu bantu. Nimba ukora ivyo bintu, niwiyereke isi.”​—Yohani 7:3, 4.

AMu vy’ukuri, abo bene wabo uko ari bane ‘ntibizera’ ko ari Mesiya. Yamara rero, bashaka ko abazoba bari ku musi mukuru bamubona ariko arakora ibitangaro. Yezu arabona ko ivyo birimwo akaga, akababwira ati: “Isi nta mpamvu ifise yo kubanka, mugabo jewe iranyanka, kuko nshinga intahe ku biyerekeye yuko ibikorwa vyayo ari bibi. Mwebwe nimuduge ku musi mukuru; jewe ntiharagera ko nduga kuri uwo musi mukuru, kubera ko igihe canje kitaragera neza.”​—Yohani 7:5-8.

Haciye imisi mikeyi bene wabo na Yezu bajanye n’izindi ngenzi, Yezu n’abigishwa biwe na bo nyene baragenda mu mpisho, batarinze kwiyerekana. Bafata inzira irashe ica i Samariya, aho guca mu yo benshi bakunze gucamwo iri hafi y’Uruzi Yorodani. Yezu n’abigishwa biwe bahava bakenera uburaro i Samariya. Ni co gituma arungika abaja kuba barategura ibintu. Mu karere kamwe abantu baranka kubaha ikaze canke kubakira nk’uko bisanzwe bigirwa kubera yuko Yezu ariko aja i Yeruzalemu ku musi mukuru w’Abayuda. Yakobo na Yohani babaza bashavuye bati: “Mukama, ushaka tubwire umuriro umanuke uvuye mw’ijuru ubarigate?” (Luka 9:54) Yezu arabahambarira kubona bubahutse kuvuga ico kintu, maze bakabandanya urugendo.

Bakiri mu nzira, umunyabwenge umwe w’ivyanditswe abwira Yezu ati: “Mwigisha, nzogukurikira iyo uzoja hose.” Yezu amubwira ati: “Imbwebwe zirafise imyobo n’inyoni zo mu kirere zikagira ubwikingo, mugabo Umwana w’umuntu we ntagira aho arambika umutwe.” (Matayo 8:19,  20) Ashaka kwerekana ko uwo muntu azohura n’ingorane niyemera kumukurikira. Biboneka ko uwo muntu atokwemera ubwo buzima. Umwe wese muri twebwe rero arakwiye kwibaza ati: ‘Noba niteguriye gukukira Yezu?’

Yezu abwira uwundi mugabo ati: “Nkurikira.” Na we ati: “Ndeka mbanze ngende mpambe dawe.” Kubera ko Yezu azi ingene ivy’uwo mugabo vyifashe, amubwira ati: “Reka abapfu bahambe abapfu babo, mugabo wewe genda umenyekanishe hose ubwami bw’Imana.” (Luka 9:59, 60) Biboneka ko se wiwe atarapfa. Iyaba amaze gupfa, uwo mugabo ntiyari kuba ari ng’aho ariko aravugana na Yezu. Ntiyiteguriye gushira mu kibanza ca mbere Ubwami bw’Imana.

Igihe bariko baramanuka berekeza i Yeruzalemu, uwundi mugabo abwira Yezu ati: “Ndagukurikira, Mukama; mugabo banza undeke nsezere abo mu rugo rwanje.” Yezu amubwira ati: “Nta muntu ashize ukuboko kw’isuka irimishwa n’ibitungwa araba ibiri inyuma, abereye ubwami bw’Imana.”​—Luka 9:61, 62.

Abipfuza kuba abayoboke nyakuri ba Yezu babwirizwa gushira umutima ku gikorwa c’Imana. Igihe umuntu arimisha ibitungwa atoguma araba imbere, yosanga yaciye umurongo ugoramye. Aretse kurima na ho kugira arabe ibiri inyuma, umurima woshobora kurara. Muri ubwo buryo nyene, uwo wese araba inyuma muri iyi si ishaje yoshobora gutsitara akava mu nzira ijana mu buzima budahera.