Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 55

Benshi batsitazwa n’amajambo ya Yezu

Benshi batsitazwa n’amajambo ya Yezu

YOHANI 6:48-71

  • KURYA UMUBIRI WIWE NO KUNYWA AMARASO YIWE

  • BENSHI BARATSITARA BAGAHEBA KUMUKURIKIRA

Yezu ari mw’isinagogi y’i Kaperinawumu, akaba ariko yigisha ingene ari umukate w’ukuri wavuye mw’ijuru. Ivyo avuga biza vyiyongera ku vyo yabwiye ba bantu baje bava mu buseruko bw’Ikiyaga c’i Galilaya, bamwe bafungura kuri ya mikate na ya mafi yabaha.

Yezu arabandanya ico kiganiro, akagira ati: “Ba sogokuruza banyu barariye manu mu gahinga yamara barapfa.” Ariko rero, asigura ati: “Ni jewe mukate muzima wamanutse uva mw’ijuru; nihagira uwurya kuri uwo mukate azobaho ibihe vyose; kandi vy’ukuri, umukate nzotanga ni umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima.”​—Yohani 6:48-51.

Kuri Pasika yo mu 30, Yezu yabwiye Nikodemu ko Imana yakunze cane isi ku buryo yatanze Umwana wayo kugira aturokore. Ubu na ho Yezu ashimika ku kamaro ko kurya umubiri wiwe, ni ukuvuga kwizera incungu azotanga. Ivyo ni vyo bituma umuntu aronka ubuzima budahera.

Yamara rero, abantu ntibemera ivyo Yezu avuga. Babaza bati: “Uyu muntu ashobora gute kuduha umubiri wiwe ngo turye?” (Yohani 6:52) Yezu ashaka ko abo bantu batahura ko iyo ari imvugo ngereranyo. Amajambo yongerako aravyerekana.

Agira ati: “Mutariye umubiri w’Umwana w’umuntu ngo munywe n’amaraso yiwe, nta buzima mufise muri mwebwe. Uwurya umubiri wanje akanywa n’amaraso yanje arafise ubuzima budahera, . . . kuko umubiri wanje ari igifungurwa c’ukuri, n’amaraso yanje akaba ikinyobwa c’ukuri. Uwurya umubiri wanje akanywa n’amaraso yanje aguma yunze ubumwe nanje.”​—Yohani 6:53-56.

Iyumvire nawe ingene ayo majambo ababaza Abayuda bamwumviriza! Bashobora kuba biyumvira ko Yezu ariko abahimiriza kurya abantu canke kurenga itegeko ry’Imana ribuza kurya amaraso. (Itanguriro 9:4; Abalewi 17:10, 11) Mugabo Yezu ntariko avuga ukurya umubiri canke ukunywa amaraso. Ariko yerekana ko abo bose bashaka kuronka ubuzima budahera bategerezwa kwizera incungu agiye gutanga niyashikana umubiri wiwe utagira agasembwa n’amaraso yiwe. Yamara rero, mbere n’abigishwa biwe benshi ntibatahura iyo nyigisho. Bamwe bavuga bati: “Iryo jambo rirababaza; ni nde yoryumviriza?”​—Yohani 6:60.

Yezu abonye ko bamwebamwe mu bigishwa biwe bariko baridodomba, ababaza ati: “Mbega ivyo birabatsitaje? Vyogenda gute none hamwe mwobona Umwana w’umuntu aduga iyo yahora ubwa mbere? . . . Amajambo mbabwiye ni impwemu kandi ni ubuzima. Mugabo hariho bamwe muri mwebwe batemera.” Ivyo bituma benshi mu bigishwa biwe bareka kumukurikira.​—Yohani 6:61-64.

Yezu rero abaza za ntumwa 12 ati: “Mbega murashaka kugenda namwe?” Petero yishura ati: “Mukama, tuje kwa nde? Wewe ufise amajambo y’ubuzima budahera; kandi twaremeye, turamenya yuko uri Umweranda w’Imana.” (Yohani 6:67-69) Umve yemwe ukuntu Petero ari intahemuka, naho gushika ubu we n’izindi ntumwa badatahura neza iyo nyigisho ya Yezu!

Naho Yezu ahimbawe n’inyishu Petero atanze, avuga ati: “Sinabatoye none mwebwe cumi na babiri? Yamara umwe muri mwebwe ni umubesheranyi.” (Yohani 6:70) Aho Yezu ariko avuga Yuda Isikariyoti. Birashoboka ko gushika ubu Yezu abona ko Yuda amaze gutangura ingendo mbi.

Yamara rero, nta gukeka ko Yezu ahimbawe no kumenya ko Petero n’izindi ntumwa biyemeje kubandanya bamukurikira. Arahimbawe kandi no kubona biyemeje kumushigikira mu gikorwa co kurokora ubuzima ariko arakora.