Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IKIGABANE CA 59

Umwana w’umuntu ni nde?

Umwana w’umuntu ni nde?

MATAYO 16:13-27 MARIKO 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YEZU AKIZA UMUGABO W’IMPUMYI

  • PETERO ASEZERANIRWA IMPFUNGURUZO Z’UBWAMI

  • YEZU AVUGA YUKO AZOPFA HAMA AKAZUKA

Yezu n’abigishwa biwe barashitse i Betsayida. Abantu baramuzanira umugabo w’impumyi maze bakamutakambira ngo amukoreko kugira amukize.

Yezu afata ukuboko uwo mugabo akamujana inyuma y’igisagara. Amaze kumucira amate ku maso, amubaza ati: “Hari ico ubona?” Na we yishura ati: “Ndabona abantu kubera ko mbona ibintu womenga ni ibiti, mugabo biriko biragendagenda.” (Mariko 8:23, 24) Yezu aca arambika ibiganza ku maso y’uwo mugabo agaca abona neza. Araheza akarungika nya mugabo iwabo, akamutegeka ngo ntiyinjire mu gisagara.

Ubukurikira, Yezu n’abigishwa biwe bafata inzira bagana mu buraruko mu ntara ya Sezariya ya Filipo. Ni urugendo rurerure rwo mu misozi rw’ibilometero nka 40. Ico gisagara kiri ku metero 350 ufatiye ku rugero rw’ibahari, mu buraruko bushira ubuseruko hakaba hari Umusozi Herumoni upfutswe n’ibibarafu. Urwo rugendo rushobora kuba rumara imisi nk’ingahe.

Bari ku nzira, Yezu araja ahantu gusenga ari wenyene. Hasigaye amezi icenda canke cumi gusa kugira Yezu apfe, kandi ararajwe ishinga n’abigishwa biwe. Benshi baherutse kureka kumukurikira, abandi na bo basa n’abazazaniwe. Bashobora kuba bibaza igituma yanse ko abantu bamwimika canke gutanga ikimenyetso cerekana neza ko ari Umwana w’Imana.

Igihe abigishwa biwe bamusanze aho ariko arasengera, Yezu ababaza ati: “Abantu bavuga ko Umwana w’umuntu ari nde?” Bamwishura bati: “Bamwe bavuga ngo ni Yohani Umubatizi, abandi ngo ni Eliya, abandi na bo ngo ni Yeremiya canke umwe mu bahanuzi.” Ni vyo, abantu biyumvira ko Yezu ashobora kuba ari umwe muri abo bagabo yazuwe mu bapfuye. Kugira ngo Yezu amenye ico abigishwa biwe bagona, ababaza ati: “Mweho none muvuga ko ndi nde?” Petero ubwo nyene aca yishura ati: “Uri Kristu, Umwana w’Imana nzima.”​—Matayo 16:13-16.

Yezu avuga ko Petero ahiriwe kubona Imana yamuhishuriye ico kintu, maze akongerako ati: “Ndabikubwiye: Uri Petero, kandi kuri ico gitandara nzohubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y’ukuzimu ntazorinesha.” Yezu ashaka kuvuga ko we ubwiwe azoshinga ishengero be n’uko abarigize batazoguma i kuzimu nibapfa ari abizigirwa. Asezeranira Petero ati: “Nzoguha impfunguruzo z’ubwami bwo mw’ijuru.”​—Matayo 16:18, 19.

Yezu ntashatse kuvuga ko Petero aruta izindi ntumwa canke ari we mushinge w’ishengero. Yezu ni we Gitandara kizokwubakwako ishengero. (1 Abakorinto 3:11; Abanyefeso 2:20) Ariko rero, Petero yohawe impfunguruzo zitatu. Yotewe agateka ko guha imigwi y’abantu akaryo ko kwinjira mu Bwami bwo mw’ijuru.

Petero yokoresheje urupfunguruzo rwa mbere kuri Pentekoti yo mu 33 mu kwereka Abayuda bigaya n’abanyamahanga binjiye idini ry’Abayuda ico bokora kugira barokoke. Urugira kabiri yorukoresheje mu kuronsa Abasamariya bizera akaryo ko kwinjira mu Bwami bw’Imana. Urwa gatatu na rwo yorukoresheje mu 36 mu kuronsa ako karyo nyene abanyamahanga batagenyerewe, nka Koruneliyo n’abandi.​—Ivyakozwe 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Muri ico kiyago, intumwa za Yezu zirata umutwe igihe azibwiye imibabaro n’urupfu vyimirije kumushikira i Yeruzalemu. Kubera ko Petero adatahura ko Yezu yozutse hama akaja mw’ijuru, aramwihereranya akamuhambarira ati: “Ibabarire, Mukama; ntuzogenda ushikiwe n’ivyo bintu.” Ariko Yezu aca ahindukira akamubwira ati: “Herera inyuma yanje, Shetani! Uri igitsitaza kuri jewe, kuko utiyumvira ivyiyumviro vy’Imana, ariko wiyumvira ivy’abantu.”​—Matayo 16:22, 23.

Yezu aca ahamagara n’abandi uretse intumwa, akabasigurira ko bitoroshe kumukurikira. Avuga ati: “Nimba umuntu ashaka kunkurikira, niyiyanke atore igiti co kubabarizwako ciwe hanyuma agume ankurikira. Kuko uwushaka gukiza ubuzima bwiwe azobubura; mugabo uwuheba ubuzima bwiwe kubera jewe no kubera inkuru nziza azobukiza.”​—Mariko 8:34, 35.

Ego cane, abayoboke ba Yezu babwirizwa kugira umutima rugabo no kwitanga kugira abatoneshe. Yezu avuga ati: “Uwo wese aterwa isoni nanje be n’amajambo yanje muri iri yaruka ry’irisambanyi kandi ry’iricumuzi, n’Umwana w’umuntu azoterwa isoni na we niyashika mu buninahazwa bwa Se ari kumwe n’abamarayika beranda.” (Mariko 8:38) Emwe, Yezu niyaza “azohemba umwe wese ibihuye n’inyifato yiwe.”​—Matayo 16:27.