Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 64

Turakwiye kubabarira abandi

Turakwiye kubabarira abandi

MATAYO 18:21-35

  • KUBABARIRA GUSHIKA KU NCURO INDWI?

  • IKIGERERANYO C’UMUSHUMBA ATAGIRA IKIGONGWE

Petero ahejeje kwumva impanuro Yezu atanze yerekeye ingene abavukanyi botorera umuti ingorane iri hagati yabo mu kugererageza kuganira ari babiri. Ariko rero, bisa n’uko Petero ashaka kumenya incuro umuntu yoshikanako mu kugerageza gutunganya iyo ngorane.

Petero amubaza ati: “Mukama, mwene wacu azoncumurako kangahe nanje nza ndamubabarira? Gushika ku ncuro indwi?” Abakuru b’idini bamwebamwe bigisha yuko umuntu akwiye kubabarira abandi gushika ku ncuro zitatu. Petero rero yibaza ko yoba abaye igitangaza hamwe yoharira umuvukanyi “gushika ku ncuro indwi.”​—Matayo 18:21.

Ariko rero, ico ciyumviro co guharura incuro umuntu yagucumuyeko ntigihuye n’ivyo Yezu yigisha. Aca rero akosora Petero ati: “Sinkubwiye Gushika ku ncuro indwi, ahubwo Gushika ku ncuro mirongo irindwi n’indwi.” (Matayo 18:22) Mu yandi majambo, ni gushika ibihe bidahera. Nta gitigiri kanaka Petero akwiye kugarukirizako mu guharira mwene wabo.

Yezu aca aha Petero n’abandi ikigereranyo kibumvisha ko bategerezwa guharira abandi. Cerekeye umushumba ananirwa kwigana shebuja w’imbabazi. Uwo mwami ashaka kwishuza abashumba biwe. Bamuzanira umushumba umwe amufitiye ideni ry’agacamutwe ry’italanto 10.000 [idenariyo 60.000.000]. Naho yogira gute ntiyoshobora kwishura iryo deni! Nuko umwami ategeka ko uwo mushumba, umugore wiwe n’abana biwe bagurishwa maze iryo deni rikarihwa. Nya mushumba rero aca yikubita imbere y’ibirenge vyiwe, akamutakambira ati: “Nyihanganire nzokwishura vyose.”​—Matayo 18:26.

Uwo mwami aramwumvira ikigongwe maze akamuhebera iryo deni ry’umurengera. Umwami ahejeje kumuharira uwo mushumba aragenda maze agahura n’umushumba mugenziwe amufitiye idenariyo 100. Aca amufata mu kanigo, akamubwira ati: “Ishura ivyo umfitiye vyose.” Ariko nya mushumba  wundi aca yikubita imbere y’ibirenge vyiwe, akamutakambira ati: “Nyihanganire nzokwishura.” (Matayo 18:28, 29) Yamara rero, uwo mushumba yahariwe umwenda ntiyigana shebuja. Naho wa mushumba mugenziwe amufitiye ideni rito cane, aca amuta mu munyororo gushika amwishuye ivyo amufitiye.

Yezu abandanya avuga ko abandi bashumba babona ingene amufata bunyamaswa bagenda maze bakavyiganira shebuja. Shebuja aca amutumako yashavuye, akamubwira ati: “Wa mushumba mubi we, nahanaguye wa mwenda wose wari ufise, igihe wanyinginga. None weho ntiwari ukwiye kugirira imbabazi umushumba mugenzawe, nk’uko nanje nakugiriye imbabazi?” N’ishavu n’akantu, uwo mwami aca amuhereza abarinzi b’ibohero gushika yishuye ivyo aheranye vyose. Yezu asozera ati: “Ukwo nyene ni ko na Dawe wo mw’ijuru azobagirira, umwe wese muri mwebwe natababarira mwene wabo bivuye ku mutima.”​—Matayo 18:32-35.

Mbega icigwa ciza cerekeye ukugira imbabazi! Imana yaraduhebeye umwenda munini w’ibicumuro. Igicumuro ico ari co cose umuvukanyi wacu yodukorera ni gito ugereranije n’ivyo Yehova atubabarira. Kandi Yehova atubabarira incuro n’izindi. None ntidukwiye kubabarira umuvukanyi wacu akatari gake, naho twoba dufise imvo yo kumwidogera? Nk’uko Yezu yabivuze muri ya Nsiguro yatanga ari ku musozi, Imana ‘iduhebera imyenda yacu nk’uko natwe tuyihebera abayidufitiye.’​—Matayo 6:12.