Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 41

Ni nde amuha ububasha bwo gukora ibitangaro?

Ni nde amuha ububasha bwo gukora ibitangaro?

MATAYO 12:22-32 MARIKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • ISEKEZA RYO KWIGISHA RIGIRA KABIRI

  • YEZU YIRUKANA AMADAYIMONI

  • IGICUMURO KITABABARIRWA

Ahejeje kwigisha ibijanye n’ukubabarira abandi mu rugo kwa Simoni, Yezu aca atangura irindi sekeza ryo kwigisha i Galilaya. Amaze imyaka ibiri arangura igikorwa ciwe, kandi ntari wenyene kuri urwo rugendo. Ari kumwe na za ntumwa 12 hamwe n’abagore bamwebamwe ‘yakijije impwemu mbi n’indwara.’ (Luka 8:2) Muri bo harimwo Mariya Magadalena, Suzana hamwe na Yowana, umugabo wiwe akaba yari umutegetsi akorera Umwami Herodi Antipa.

Uko abantu barushiriza kwumva ivyerekeye Yezu, ni ko ibihari birushiriza kwongerekana ku vyerekeye ivyo akora. Ivyo biribonekeza igihe bazaniye Yezu umugabo yiziziwe n’amadayimoni ku buryo adashobora kubona no kuvuga, maze akamukiza. Ubu nya mugabo arashobora kuvuga no kubona kuko nya madayimoni yamuvuyemwo. Abantu barumirwa, bakavuga bati: “Ubwo uyu ntiyoba ari wa Mwana wa Dawidi?”​—Matayo 12:23.

Isinzi riri ku nzu Yezu arimwo ni rinini ku buryo we n’abigishwa biwe bataronka n’akanya ko gufungura. Ariko ntiwumve, si bose bemera ko Yezu ari wa “Mwana wa Dawidi” yari yarasezeranywe. Hari abanyabwenge b’ivyanditswe n’Abafarizayo baje bavuye i Yeruzalemu, ariko ntibazanywe no kwumviriza inyigisho za Yezu canke kumushigikira. Babwira abantu ko Yezu “arimwo Beyezebuli,” ngo akaba rero akorana n’“umutware w’amadayimoni.” (Mariko 3:22) Incuti za Yezu aho zumviye urwo ruhagarara, zica ziza kumufata. None zimufata kubera iki?

Gushika ubu, bene wabo na Yezu ntibemera ko ari Umwana w’Imana. (Yohani 7:5) Ntibumva ko umwe Yezu barukana i Nazareti ari we yoba ariko arakwega urwo ruhagarara rwose mu gihugu. Kubera biyumvira ko hari ikintu kitagenda neza mu mutwe  wiwe, bavuga bati: “Yasaze.”​—Mariko 3:21.

Ariko none ibimenyamenya vyerekana iki? Yezu ahejeje gukiza umuntu yari yariziziwe n’amadayimoni, ubu akaba abona kandi akavuga. Ivyo nta n’umwe ashobora kubihakana. Ku bw’ivyo, abanyabwenge b’ivyanditswe n’Abafarizayo baca bagerageza gutyoza Yezu mu kumwagiriza ibinyoma. Bavuga bati: “Uyo muntu ntiyirukana amadayimoni bidaciye kuri Beyezebuli, umutware w’amadayimoni.”​—Matayo 12:24.

Yezu aramenya ivyo bariko bariyumvira. Ni co gituma avuga ati: “Ubwami bwose bucanyemwo bukirwanya burahona, kandi igisagara cose canke inzu yose icanyemwo ikirwanya ntizorama. Na Shetani nimba yirukana Shetani, yiciyemwo ibice arirwanya ubwiwe; none ubwami bwiwe buzorama gute?”​—Matayo 12:25, 26.

Mbega iciyumviro cumvikana! Abafarizayo barazi ko Abayuda bamwebamwe birukana amadayimoni. (Ivyakozwe 19:13) Yezu rero ababaza ati: “Nimba nirukana amadayimoni biciye kuri Beyezebuli, abana banyu bo bayirukana biciye kuri nde?” Mu yandi majambo, ico kirego bamwagiriza na bo nyene kirabafata. Yezu aca atomora iciyumviro ciwe ati: “Mugabo nimba nirukana amadayimoni biciye ku mpwemu y’Imana, ubwami bw’Imana rero bwabahwikiye.”​—Matayo 12:27, 28.

Kugira ngo Yezu abereke ko yirukana amadayimoni kubera afise ububasha kuri Shetani, avuga ati: “Umuntu yoshobora gute kwinjira mu nzu y’umuntu w’inguvu akanyaga ibintu atunze, atabanje kumuboha? Ni ho yobona gusahura inzu yiwe. Uwutari ku ruhande rwanje aba andwanya, kandi uwutegeraniriza hamwe nanje arasanzaza.” (Matayo 12:29, 30) Emwe, abanyabwenge b’ivyanditse n’Abafarizayo bararwanya Yezu, ivyo bikaba vyerekana ko bakorera Shetani. Barasanzaza abantu mu kubonkora ku Mwana w’Imana, uwuriko akora ibikorwa vyerekana ko ashigikiwe na Yehova.

Yezu aragabisha abo bansi biwe bakorera Shetani ati: “Abana b’abantu bazobabarirwa ibintu vyose, naho boba bakora ibicumuro bimeze gute, bakarogota ibirogotano bimeze gute. Ariko uwo wese arogota ku mpwemu nyeranda ntazokwigera ababarirwa, ahubwo yagirwa n’igicumuro kidahera.” (Mariko 3:28, 29) Emwe, baragowe abo bantu bafata ibikorwa vy’impwemu nyeranda bakavyitirira Shetani!