Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 31

Bamyoza ingano kw’Isabato

Bamyoza ingano kw’Isabato

MATAYO 12:1-8 MARIKO 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • ABIGISHWA BAMYOZA INGANO KW’ISABATO

  • YEZU NI “UMUKAMA W’ISABATO”

Ubu na ho Yezu n’abigishwa biwe bafata inzira ica mu buraruko bagiye i Galilaya. Ni ku mpeshi, kandi imirima y’ingano ireze. Kubera yuko bashonje, abigishwa baramyoza ingano nkeyi maze bakazirya. Ariko rero, ni kw’Isabato kandi Abafarizayo bariko barabitegereza.

Ibuka ko haciye igihe gitoyi Abayuda bahatswe kwica Yezu i Yeruzalemu, bamwagiriza ngo yarenze kw’Isabato. Ubu na ho, Abafarizayo badukana ikirego gishingiye ku vyo abigishwa biwe bahejeje gukora. Bavuga bati: “Ehe abigishwa bawe bariko bakora ibitemewe gukorwa kw’isabato.”​—Matayo 12:2.

Abafarizayo bavuga yuko guhurutura ingano maze ukazinyukurira mu ntoke kugira uzirye ari cokimwe no kuzigenya hama ukazisekura. (Kuvayo 34:21) Ukuntu bakavya mu gusigura igikorwa ico ari co bituma Isabato iba umuzigo kandi yari igenewe kuba ikiringo giteye umunezero co kwiyegereza Imana. Yezu arabahinyuza akoresheje uburorero bwerekana ko Yehova atigeze ashaka ko itegeko ryerekeye Isabato ritahurwa gutyo.

Akarorero kamwe Yezu atanga ni akerekeye Dawidi n’ingabo ziwe. Igihe bari bashonje, baraciye ku rusengero maze bafungura imikate ishikanirwa Imana. Iyo mikate yari igenewe kuribwa n’abaherezi gusa, kuko yari imaze gukurwa imbere ya Yehova igasubirizwa mishasha. Ariko rero, no muri ico gihe nyene Dawidi n’ingabo ziwe ntibaciriwe rubi ngo ni uko bariye iyo mikate.​—Abalewi 24:5-9; 1 Samweli 21:1-6.

Yezu arabaha akandi karorero, ati: “Ntimwasomye mw’Itegeko, yuko ku masabato  abaherezi mu rusengero bafata isabato nk’iyitari nyeranda, kandi bakaguma ata kibagira?” Ashaka kuvuga ko mbere no kw’Isabato, abaherezi babaga ibitungwa vy’ibimazi bagakora n’ibindi bikorwa ku rusengero. Yezu aca yongerako ati: “Mugabo ndababwiye yuko ng’aha hari ikiruta urusengero.”​—Matayo 12:5, 6; Guharūra 28:9.

Yezu arongera akikora ku Vyanditswe kugira atomore ico ashaka kuvuga. Agira ati: “Iyo muba mwaratahuye ico ibi bisobanura ngo: ‘Ico nshaka ni imbabazi, si ibimazi,’ ntimwari gutsindisha abatagira ikibagira.” Aca asozera ati: “Kuko Umwana w’umuntu ari Umukama w’isabato.” Aho Yezu ariko yerekeza kuri ya ntwaro yiwe y’imyaka igihumbi izorangwa n’amahoro.​—Matayo 12:7, 8; Hoseya 6:6.

Abantu baramaze igihe kirekire mu mibabaro iterwa n’ubuja bwa Shetani burangwa n’intambara n’ubukozi bw’ikibi. Ese ukuntu ivyo bitandukanye n’intwaro ya Kristu igereranywa n’Isabato ihambaye, we azoturonsa akaruhuko twari tunyotewe!