Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 37

Yezu azura umwana w’umupfakazi

Yezu azura umwana w’umupfakazi

LUKA 7:11-17

  • AZURA UMUHUNGU W’I NAYINI

Inyuma gato y’aho Yezu akirije umushumba w’intwazangabo, arava i Kaperinawumu akaja i Nayini, igisagara kiri ku bilometero birenga 32 mu bumanuko bushira uburengero bwa Kaperinawumu. Yezu ntiyijana. Ari kumwe n’abigishwa biwe hamwe n’isinzi rinini ry’abantu. Birashoboka ko bashika ku rubibe rwa Nayini bugorovye. Bahahurira n’umugwi munini w’Abayuda bagiye ku maziko. Batwaye ikiziga c’umusore kugifuba inyuma y’igisagara.

Nyina w’uwo musore ni we atuntuye kurusha abandi. Ni umupfakazi, none n’umwana w’ikinege yari afise yapfuye. Igihe yapfakara, yasigaranye n’umwana wiwe yikundira. Iyumvire ukuntu yamukunda cane, narirya ari we yari azeyeko uburaro n’uburamuko. None ehe na we nyene arapfuye. None ni nde asigaranye azomufasha akongera akamumara irungu?

Yezu abonye ingene uwo mugore atuntuye cane be n’amagorwa arimwo, biramutera ikigongwe. N’ikibabarwe cinshi ariko mu buryo buhumuriza uwo mugore, Yezu amubwira ati: “Reka kurira.” Ariko ntagarukiriza aho. Aregera maze agakora ku nderuzo itwaye ikiziga. (Luka 7:13, 14) Ukuntu yifata n’ivyo akora bituma abo bantu bahagarika urugendo. Benshi bashobora kuba bibaza ico ashatse kuvuga n’ico agira akore.

None abafadikanije urugendo na Yezu bobo bibaza iki? Baramaze kumubona akora ibikorwa vy’akumiza yongera akiza ingwara z’ubwoko bwose. Birashoboka ko batarigera bamubona azura umuntu. None Yezu yoshobora kuzura umuntu naho ikintu nk’ico cigeze kuba kera? (1 Abami 17:17-23; 2 Abami 4:32-37) Yezu aca avuga ati: “Musore, ndabikubwiye: Haguruka!” (Luka 7:14) Emwe biba nk’uko abivuze. Wa musore aricara hama agatangura kuvuga! Yezu aramushikiriza nyina maze uwo mugore akanezerwa cane. Arasubiye kuronka uwumumara irungu.

 Abantu babonye uwo muhungu asubiye kuba muzima, baraninahaza Yehova we mutanzi w’ubuzima. Bamwe bavuga bati: “Umuhanuzi akomeye yahagurukijwe muri twebwe.” Abandi baratahura insobanuro y’ico kintu gitangaje Yezu akoze, bakavuga bati: “Imana yitayeho abantu bayo.” (Luka 7:16) Mu kanya isase iyo nkuru irakwira igihugu cose, kumbure igashika n’i Nazareti mu gisagara Yezu yakuriyemwo, nko ku bilometero 10 uvuye ng’aho. Iyo nkuru irashika no mu bumanuko i Yudaya.

Yohani umubatizi aracari mu mvuto, kandi arashashaye kumenya ibintu Yezu akora. Abigishwa biwe baramubwira ibijanye n’ivyo bitangaro. None avyakira gute?