Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IGIHIMBA CA 3

Igikorwa gihambaye Yezu yaranguriye i Galilaya

‘Yezu atangura kwamamaza ati: “Ubwami buregereje.”’​—Matayo 4:17

Igikorwa gihambaye Yezu yaranguriye i Galilaya

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

IKIGABANE CA 20

Igitangaro kigira kabiri ari i Kana

Yezu arakiza umwana ari ku bilometero 26.

IKIGABANE CA 21

Mw’isinagogi y’i Nazareti

Ni igiki Yezu yavuze gica gituma abantu bo mu gisagara c’iwabo bashaka kumwica?

IKIGABANE CA 22

Abigishwa bane bazoba abarovyi b’abantu

Abasaba guheba kuroba ifi kugira barobe abantu.

IKIGABANE CA 23

Yezu akora ibitangaro i Kaperinawumu

Igihe Yezu yirukanye amadayimoni, arayabuza kubwira abantu ko ari Umwana w’Imana. Kubera iki?

IKIGABANE CA 24

Yezu yongereza igikorwa ciwe i Galilaya

Abantu baraza kuri Yezu ngo abakize, yamara arabasigurira ko iyo atari yo ntumbero nyamukuru y’igikorwa ciwe.

IKIGABANE CA 25

Akiza umunyamibembe abigiranye impuhwe

Akoresheje amajambo asanzwe ariko akora ku mutima, Yezu arerekana ko yitwararika abo akiza.

IKIGABANE CA 26

“Ibicumuro vyawe birababariwe”

Ni isano irihe Yezu yerekana ko riri hagati y’igicumuro n’indwara?

IKIGABANE CA 27

Yezu ahamagara Matayo

Kubera iki Yezu asangira n’abantu bizwi ko ari abacumuzi?

IKIGABANE CA 28

Kubera iki abigishwa ba Yezu batisonzesha?

Mu kubishura, Yezu abaha ikigereranyo c’imikuza y’inshato babikamwo umuvinyu.

IKIGABANE CA 29

Vyoba vyemewe gukora ivyiza kw’Isabato?

Kubera iki Abayuda bahama Yezu ngo ni uko akijije umugabo amaze imyaka 38 arwaye?

IKIGABANE CA 30

Ubucuti buri hagati ya Yezu na Se

Abayuda bibaza yuko Yezu ariko avuga ko angana n’Imana, ariko Yezu arabatomorera ko Imana imuruta.

IKIGABANE CA 31

Bamyoza ingano kw’Isabato

Kubera iki Yezu yiyita “Umukama w’isabato”?

IKIGABANE CA 32

Ni ibiki vyemewe gukorwa kw’Isabato?

Naho Abasadukayo n’Abafarizayo basanzwe badacana uwaka, barunga urunani kugira bashike ku ntumbero kanaka.

IKIGABANE CA 33

Ashitsa ubuhanuzi bwa Yesaya

Kubera iki ategeka abo akijije kutabwira abandi uwo ari we canke ivyo yakoze?

IKIGABANE CA 34

Yezu atora intumwa cumi na zibiri

Ni itandukaniro irihe riri hagati y’intumwa n’umwigishwa?

IKIGABANE CA 35

Insiguro yabaye rurangiranwa

Raba insobanuro y’ivyiyumviro nyamukuru vyo mu nsiguro ya Yezu.

IKIGABANE CA 36

Intwazangabo y’ukwizera gukomeye

Ni igiki iyo ntwazangabo ikora kigatangaza Yezu?

IKIGABANE CA 37

Yezu azura umwana w’umupfakazi

Ababonye ico gitangaro barategera ico gisobanura.

IKIGABANE CA 38

Yohani ashaka kwumva ico Yezu ubwiwe avuga

Kubera iki Yohani Umubatizi abaza ko Yezu yoba ari we Mesiya? Yohani yoba afise amakenga?

IKIGABANE CA 39

Iyaruka ry’intabarirwa riragowe

Yezu avuga ko ku musi w’urubanza, igihugu ca Sodomu kizogira agahengekezo kuruta igisagara ca Kaperinawumu, ari na ho canecane yaranguriye igikorwa ciwe.

IKIGABANE CA 40

Icigwa cerekeye ukubabarira abandi

Mu kubwira umugore ashobora kuba yari umumaraya yuko ibicumuro vyiwe bibabariwe, Yezu yoba yashaka kwerekana ko kurenga ku mategeko y’Imana ata co bitwaye?

IKIGABANE CA 41

Ni nde amuha ububasha bwo gukora ibitangaro?

Bene wabo na Yezu biyumvira ko yasaze.

IKIGABANE CA 42

Yezu akarira Abafarizayo

“Ikimenyetso ca Yona umuhanuzi” ni iki?

IKIGABANE CA 43

Ibigereranyo vyerekeye Ubwami

Yezu aratanga ibigereranyo umunani kugira asigure imice itandukanye yerekeye Ubwami bwo mw’ijuru.

IKIGABANE CA 44

Yezu atururuza igihuhusi ku kiyaga

Igihe Yezu yahwamika umuyaga n’imikuba, yarerekanye ingene ubuzima buzoba bumeze mu gihe c’ingoma yiwe.

IKIGABANE CA 45

Yirukana amadayimoni menshi

Umuntu yoba ashobora kwizizirwa n’amadayimoni menshi?

IKIGABANE CA 46

Yakoze ku mpuzu za Yezu aca arakira

Ico kintu gikora ku mutima kirashira ahabona ububasha n’impuhwe Yezu afise.

IKIGABANE CA 47

Azura akana k’akigeme

Abantu baratwenga Yezu igihe avuze ko umwigeme asinziriye kandi yapfuye. Ni igiki Yezu azi mugabo bobo batazi?

IKIGABANE CA 48

Naho akora ibitangaro baramwiyamiriza

Abantu b’i Nazareti ntibiyamiriza Yezu kubera inyigisho ziwe canke ibitangaro akora, ahubwo babigira kubera iyindi mpamvu.

IKIGABANE CA 49

Yigisha i Galilaya akongera akamenyereza intumwa

Imvugo ngo “ubwami bwo mw’ijuru buregereje” isobanura iki vy’ukuri?

IKIGABANE CA 50

Bariteguriye kwamamaza naho bohamwa

Ni kubera iki Yezu abwira abigishwa biwe guhunga igihe barwanijwe nimba badakwiye gutinya urupfu?

IKIGABANE CA 51

Ibara rigwa ku musi mukuru

Herodi arahimbarwa n’ukuntu Salome atamba ku buryo asezerana kumuha ico amusavye cose. None ni igiki amusaba?

IKIGABANE CA 52

Agaburira ibihumbi akoresheje udukate n’udufi dukeyi

Ico gitangaro ca Yezu kirakomeye ku buryo injili zose uko ari zine zikivuga.

IKIGABANE CA 53

Umutware afise ububasha ku bidukikije

Ni ivyigwa ibihe intumwa zihakura igihe Yezu agendera ku mazi akongera agahwamika umuyaga?

IKIGABANE CA 54

Yezu ni “umukate w’ubuzima”

Ni kubera iki Yezu akarira abantu kandi bagize utwigoro dukomeye kugira baze aho ari?

IKIGABANE CA 55

Benshi batsitazwa n’amajambo ya Yezu

Yezu arigisha ikintu kibabaza ku buryo benshi mu bigishwa biwe baheba kumukurikira.

IKIGABANE CA 56

Ni ibiki vy’ukuri bihumanya umuntu?

Ni ivyinjira mu kanwa canke ibivayo?

IKIGABANE CA 57

Akiza umukobwa n’umugabo w’umuragi

Kubera iki umugore umwe atababara igihe Yezu avuze ko abantu bo mw’ihanga ryiwe ari utubwa?

IKIGABANE CA 58

Imikate n’umwambiro w’Abafarizayo

Abigishwa ba Yezu barateba bagatahura umwambiro ashaka kuvuga uwo ari wo.

IKIGABANE CA 59

Umwana w’umuntu ni nde?

Impfunguruzo z’Ubwami ni iki? Ni nde azikoresha, kandi azikoresha gute?

IKIGABANE CA 60

Berekwa ubuninahazwa bwa Kristu

Kwa guhinduka ukundi kwasobanura iki?

IKIGABANE CA 61

Akiza umuhungu yiziziwe n’idayimoni

Yezu avuga ko ico gitangaro kitakoretse kubera ukwizera guke. None ni nde yabuze ukwizera? Ni uwo muhungu, ni se canke ni abigishwa ba Yezu?

IKIGABANE CA 62

Icigwa gihambaye co kwicisha bugufi

Abagabo bigira icigwa gihambaye ku mwana mutoyi.

IKIGABANE CA 63

Yezu aha intumwa izindi mpanuro zihambaye

Arerekana intambwe zitatu twokwisunga mu gutunganya ingorane zikomeye ziri hagati y’abavukanyi.

IKIGABANE CA 64

Turakwiye kubabarira abandi

Akoresheje ikigereranyo c’umushumba atagira imbabazi, Yezu arerekana ko Imana ibona yuko bihambaye ko tubabarira abandi.

IKIGABANE CA 65

Yigisha ariko aja i Yeruzalemu

Yezu araganira gatoyi n’abantu batatu, akerekana ibintu bishobora kubuza umuntu kumukurikira.